STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (21), 2014

REVISTA
Nr. 1 (21), 2014
Cuprins
ЖАНРОВЫЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ОПЕРЫ АТЕХ Г. ЧОБАНУ И ИХ ПРОЯВЛЕНИЕ НА КОМПОЗИЦИОННО-АРХИТЕКТОНИЧЕСКОМ УРОВНЕ
ARTICOL

ЖАНРОВЫЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ОПЕРЫ АТЕХ Г. ЧОБАНУ И ИХ ПРОЯВЛЕНИЕ НА КОМПОЗИЦИОННО-АРХИТЕКТОНИЧЕСКОМ УРОВНЕ

INTERFERENŢE GENERICE ÎN OPERA ATEH DE GH. CIOBANU ŞI MANIFESTAREA LOR LA NIVELUL COMPOZIŢIONAL-ARHITECTONIC

GENRE INTERFERENCES IN THE OPERA ATEH BY GH. CIOBANU AND THEIR MANIFESTATIONS AT COMPOSITIONAL-ARCHITECTONIC LEVEL

ИРИНА ЧОБАНУ-СУХОМЛИН,
профессор, доктор (кандидат) искусствоведения,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

Автор статьи рассматривает жанровые особенности монооперы с балетом «Атех» Г. Чобану, опираясь на типологические характеристики монооперы, а также особенности литературного первоисточника — романа-лексикона «Хазарский словарь» М. Павича. В центре внимания исследователя находятся проблемы жанровой трансформации и драматургии монооперы, роли балета,
формообразующего значения вокализов и мелодекламации, проявления принципов рефренности и цикличности. Автор приходит к выводу о полижанровом характере сочинения, который явился результатом жанровой гибридизации и интерференций, обеспечивающих, в том числе, и многомерность образа Атех.
Ключевые слова: моноопера, балет, жанр, монолог, молитва, откровение, вокализ, Атех, «Хазарский словарь»

Particularităţile generice ale monooperei cu balet „Ateh” de Ghenadie Ciobanu constituie obiectul de cercetare al prezentului articol. Analiza propusă de autoarea studiului se bazează pe caracteristicile tipologice ale monooperei precum şi pe specificul sursei literare — celei al romanului-lexicon „Dicţionarul Khazar” de Milorad Pavic. Cercetarea se axează pe un spectru de probleme ce ţin de mutaţia genului de operă, de dramaturgia lucrării,
de rolul pe care îl are baletul, de ponderea arhitectonică a vocalizelor şi a declamaţiunii, de manifestările principiilor de refren şi ale celor de ciclicitate. Autoarea remarcă natura multigenerică a creaţiei analizate ca o consecinţă a hibridizării şi a interferenţelor de genuri, ce oferă, totodată, multidimensionalitate chipului prinţesei Ateh.
Cuvinte-cheie: mono-operă, balet, gen, monolog, rugăciune, revelaţie, vocaliză, Ateh, „Dicţionarul Khazar”.

Generic features of the monoopera with ballet „Ateh” by Ghenadie Ciobanu is the subject of research in the article. The analysis proposed by the I. Ciobanu-Suhomlin is based on the typological characteristics of monoopera as well as on the specific literary source — that of the the novel-lexicon “Dictionary of the Khazars” by Milorad Pavic. The research focuses on a range of issues related to the mutation of the opera genre, the dramaturgy of the work, the role of ballet, the architectonic weight of vocalises and declamation, the manifestations of the principles of refrain and cyclicity (cyclic recurrence). The author concludes that the poly-genre nature of the analyzed work is a consequence of hybridization and interference of the genres which are provided also multidimensionality for princess Ateh’s image.
Keywords: mono-opera, ballet, genre, monologue, pray, revelation, vocalize, Ateh, “Dictionary of the Khazars”.