STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (21), 2014

REVISTA
Nr. 1 (21), 2014
Cuprins
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ТЕХНОЛОГИИ ТЕМБРОВО-ОРКЕСТРОВОЙ РАБОТЫ В УНИСОНАХ ПАВЛА РИВИЛИСА
ARTICOL

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ТЕХНОЛОГИИ ТЕМБРОВО-ОРКЕСТРОВОЙ РАБОТЫ В УНИСОНАХ ПАВЛА РИВИЛИСА

REALIZAREA UNOR PRINCIPII ALE TEHNOLOGIEI ORCHESTRALE ÎN UNISOANE DE PAVEL RIVILIS

PECULIARITIES ABOUT THE ORCHESTRAL TECHNOLOGY OF PAVEL RIVILIS’S UNISONS

СНЕЖАНА ПЫСЛАРЬ,
докторант,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

В данной статье рассматриваются некоторые особенности оркестровой технологии в «Унисонах» Павла Ривилиса. В стилистике каждой из четырех частей цикла композитор своеобразно преломляет намеченные ранее в его творчестве тенденции — неофольклорную, заложенную в «Симфонических танцах», и неоклассицистскую, присущую оркестровке Чаконы. Тематизм различного происхождения, характеризующий «Унисоны», находит свое выражение в
многочисленных способах тембровой реализации. Каждую из частей цикла отличает оригинальная технологическая задача, и, соответственно, необычный способ ее воплощения. Тембр в подчеркнуто линеарном строении музыкальной ткани приобретает значение многомерного, полисемантического параметра.
Ключевые слова: Павел Ривилис, «Унисоны», тембровая реализация, тембровый микст, воображаемый тембр, органность.

În articol se analizează piesa „Unisoane” de Pavel Rivilis sub aspectul tehnologiei orchestrale. În stilistica fiecărei din cele patru părţi ale ciclului compozitorul îmbină în mod deosebit tendinţele programate în compoziţiile sale anterioare, şi anume neofolclorismul, inerent „Dansurilor simfonice” şi neoclasicismul prezent în orchestraţia ”Chaconnei” bachiene. Tematismul de origine eterogena, care caracterizează „Unisoanele” îşi găseşte expresia în mai multe moduri de realizare timbrală. Fiecare parte a ciclului oferă o idee tehnologică originală, şi, în consecinţă, un mod neobişnuit de realizare a acesteia. Timbrul devine un parametru multidimensional şi polisemantic în structura lineară a facturii muzicale.
Cuvinte-cheie: Pavel Rivilis, „Unisoane”, realizarea timbrală, mixt timbral, timbrul imaginar, gândirea orchestrală organistică.

This article analyzes some peculiarities of the orchestral  technology in P. Rivilis’s “Unisons”. In the stylistics of each of the four parts of the cycle, the composer originally combines the neo-folklorism and neoclassicism scheduled in his earlier works — “Symphonic Dances” and the orchestration of Bach’s Chaconne.
The thematic structure of various origins that characterize the “Unisons” finds expression in many ways of timbre perspective. Each part of the cycle offers an original technological idea, and, accordingly, an unusual way of its realization. The timbre in the linear structure of the musical texture becomes an important, multidimensional and poly-semantic parameter.
Keywords: Pavel Rivilis, “Unisons”, timbre realization, timbral mixt, imaginary timbre, organ thinking.