STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (21), 2014

REVISTA
Nr. 1 (21), 2014
Cuprins
QUATRE TABLEAUX POUR ORCHESTRE À CORDES БОРИСА ДУБОССАРСКОГО: МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЭКФРАСИС ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПОСЛАНИЕ
ARTICOL

QUATRE TABLEAUX POUR ORCHESTRE À CORDES БОРИСА ДУБОССАРСКОГО: МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЭКФРАСИС ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПОСЛАНИЕ

QUATRE TABLEAUX POUR ORCHESTRE À CORDES DE BORIS DUBOSARSCHI:EKFRASIS MUZICAL SAU UN MESAJ ARTISTIC INDIVIDUAL

QUATRE TABLEAUX POUR ORCHESTRE À CORDES BY BORIS DUBOSSARSCHI: MUSICAL EKFRASIS OR INDIVIDUAL ARTISTIC MESSAGE

ГАЛИНА КОЧАРОВА,
профессор, доктор (кандидат) искусствоведения,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

Статья посвящена произведению Бориса Дубоссарского «Quatre tableaux pour orchestre à cordes» («Четыре картины для струнного оркестра») и представляет собой аналитический этюд этого цикла с точки зрения его жанра и основной концепции. Трактуя жанровое название в семиотическом аспекте, автор предлагает идею музыкального экфрасиса. Однако анализ образной концепции и методов драматургического развития позволяет ей сделать вывод о присутствии в цикле черт сюиты, со
свойственным каждой из частей замыслом. В целом же общий контекст сочинения позволяет увидеть, что в его основе лежит идея индивидуального художественного послания, ориентированного как на объективное, так и на субъективное восприятие.
Ключевые слова: Борис Дубоссарский, музыкальная картина, сюита, цикл, камерный оркестр, авторское жанровое наименование, музыкальный экфрасис, композитор Республики Молдова, индивидуальное художественное послание.

Articolul de faţă este dedicat examinării piesei „Quatre tableaux pour orchestre à cordes” de Boris Dubosarschi şi prezintă analiza acestui ciclu de tablouri muzicale sub aspectul genului şi al conceptului general. Abordând atribuţia generică a lucrării în context semiotic, autoarea propune termenul de ekfrasis muzical. Însă analiza cercului de imagini şi a metodelor de dezvoltare a dramaturgiei muzicale relevă manifestarea unor idei
caracteristice în fiecare din cele patru tablouri — toate având denumiri proprii, îi permit autoarei de a constata prezenţa în acest ciclu a trăsăturilor suitei instrumentale. Contextul general al lucrării demonstrează faptul că la baza ei stă ideea unui mesajul artistic individualizat orientat atât spre o percepţie obiectivă, cât şi spre una subiectivă.
Cuvinte-cheie: Boris Dubosarschi, tablou muzical, ciclu, suită, orchestra de cameră, denumirea de autor a tipului de gen, ekfrasis muzical, compozitor din Republica Moldova, mesajul artistic individual.

This article is devoted to the musical composition “Quatre tableaux pour orchestre à cordes” („Four musical pictures for string orchestra”) by Boris Dubossarsky, a composer from the Republic of Moldova, and represents an analytical study of this cycle. The author analyzes this work in the semiotic aspect and proposes the term of musical ekphrasis. Besides that, she investigates the composer’s conception of genre and the complex of images in the aspect of the title of the cycle and the titles of all pieces from this chamber suite which has features of an individual artistic message.
Keywords: Boris Dubossarsky, musical pictures, suite, cycle, string orchestra, composer’s conception of genre, musical ekphrasis, composer from the Republic of Moldova, individual artistic message.