STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (21), 2014

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (21), 2014

REVISTA
Nr. 1 (21), 2014
Cuprins
А. ТИМОФЕЕВ – З. ТКАЧ: ДИАЛОГ В ЖАНРЕ ФОРТЕПИАННОЙ СОНАТЫ
ARTICOL

А. ТИМОФЕЕВ – З. ТКАЧ: ДИАЛОГ В ЖАНРЕ ФОРТЕПИАННОЙ СОНАТЫ

A. TIMOFEEV – Z. TKACI: DIALOGUL ÎN GENUL SONATEI PENTRU PIAN

A. TIMOFEEV – Z. TKACH: DIALOGUE IN THE GENRE OF SONATA FOR PIANO

ГАЛИНА КОЧАРОВА,
профессор, доктор (кандидат) искусствоведения,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

Статья концентрирует внимание на новом произведении молодого композитора Александра Тимофеева — Сонате ор. 9 «Памяти Златы Ткач», посвященной его педагогу и по-своему представляющей традиции композиторской школы Республики Молдова. Предлагаемый аналитический этюд призван раскрыть интертекстуальные связи Сонаты с музыкой З. Ткач — в первую очередь, с её Второй фортепианной сонатой. Триптих Сонаты op. 9 трактован как комплексный портрет ушедшего в небытие педагога (или, точнее, как Gestalt), сложившийся в сознании её ученика.
Ключевые слова: Александр Тимофеев, Злата Ткач, композиторская школа Республики Молдова, соната для фортепиано, фуга, Gestalt, музыкальный портрет, тематизм, интертекстуальные связи.

Articolul de faţă fixează atenţia pe lucrarea compozitorului A. Timofeev — Sonata op. 9 pentru pian, dedicată memoriei Zlatei Tkaci — pedagogului său. Aceasta Sonata reprezintă tradiţiile şcolii componistice din Moldova. În eseul analitic dat, autoarea studiază legăturile intertextuale ale Sonatei cu muzica Zlatei Tkaci — în primul rând, cu Sonata nr. 2 pentru pian. Tripticul Sonatei op. 9 este tratat ca portretul muzical complex al
dascălului decedat, mai exact, un fel de Gestalt format în memoria discipolului său.
Cuvinte-cheie: şcoala componistică din Moldova, sonată pentru pian, fugă, Gestalt, portret muzical, tematism, legături intertextuale.

This article pays attention to a new Sonata for piano op. 9 by Alexander Timofeev, which is dedicated to the memory of Zlata Tkach, a composer from the Republic of Moldova. It represents an analytical study based on various conceptual connections between this Sonata and Z. Tkach’s works (in particular, her Piano Sonata No. 2). The three-movement cycle of the Sonata op.9 is treated as a musical portrait or Gestalt, a tribute to the passed-away pedagogue.
Keywords: Alexander Timofeev, Zlata Tkach, the composers’ school of Moldova, Sonata for piano, fugue, Gestalt, musical portrait, thematic material, intertextual connections.