STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (21), 2014

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (21), 2014

REVISTA
Nr. 1 (21), 2014
Cuprins
ФОРТЕПИАННЫЕ МИНИАТЮРЫ ВЛАДИМИРА БЕЛЯЕВА
ARTICOL

ФОРТЕПИАННЫЕ МИНИАТЮРЫ ВЛАДИМИРА БЕЛЯЕВА

MINIATURILE PENTRU PIAN DE VLADIMIR BELEAEV

PIANO MINIATURES BY VLADIMIR BELEAEV

ВИКТОРИЯ МАМАЛЫГА,
докторант,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

В статье анализируются фортепианные сочинения Владимира Беляева, созданные в ранний период его творчества. В центре внимания автора — композиционно-драматургические, жанровые и стилевые особенности данных произведений, а также специфика их музыкального языка. Заостряется проблема художественного содержания музыки, выявляются принципы циклического единства, рассматривается возможность использования пьес в учебном процессе.
Ключевые слова: В. Беляев, миниатюра для фортепиано, музыкальный язык, форма, жанр, стиль.

În articol sunt analizate lucrările pentru pian de Vladimir Beleaev compuse în perioada timpurie a creaţiei sale. În centrul atenţiei autoarei sunt particularităţile compoziţional-dramaturgice, cele de gen, de stil şi de limbaj muzical ale acestor piese. Se accentuează problema conţinutului artistic, se abordează principiile unităţii ciclului, se analizează posibilitatea utilizării pieselor în procesul de învăţământ.
Cuvinte-cheie: V. Beleaev, miniatură pentru pian, limbaj muzical, formă, gen, stil.

The article analyzes the piano works by Vladimir Beleaev composed in the early period of his creation. The author focuses on the compositional-dramaturgic, genre and style features of these pieces, as well as on the specifics of their musical language. In this article the author reveals such aspects as the artistic content of music, cyclic principles of unity, the didactical usage of these pieces in the educational process.
Keywords: V. Beleaev, piano miniature, musical language, form, genre, style.