STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (21), 2014

REVISTA
Nr. 1 (21), 2014
Cuprins
КОМПОЗИЦИОННО-ДРАМАТУРГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОЧИНЕНИЯ ДЛЯ ДВУХ ФОРТЕПИАНО КИШИНЕВСКОЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКОЙ ПУБЛИКЕ Г. ЧОБАНУ (ЧАСТЬ I)
ARTICOL

КОМПОЗИЦИОННО-ДРАМАТУРГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОЧИНЕНИЯ ДЛЯ ДВУХ ФОРТЕПИАНО
КИШИНЕВСКОЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКОЙ ПУБЛИКЕ Г. ЧОБАНУ (ЧАСТЬ I)

PARTICULARITĂŢILE COMPOZIŢIONAL-DRAMATURGICE ALE CREAŢIEI PENTRU DOUĂ PIANE PUBLICULUI FILARMONIC CHIŞINĂUIAN DE GHENADIE CIOBANU (PARTEA I)

COMPOZITIONAL AND DRAMATURGYCAL FEATURES OF THE PIECE FOR TWO PIANOS TO THE PHILHARMONIC PUBLIC OF CHISINAU BY GHENADIE CIOBANU (PART I)

МАРИНА МАМАЛЫГА,
докторант
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

СВЕТЛАНА ЦИРКУНОВА,
профессор, доктор (кандидат) искусствоведения,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

В статье анализируется сочинение Геннадия Чобану для двух фортепиано «Кишиневской филармонической публике», рассмотренное с точки зрения его содержания и формы. Делается вывод о том, что композиционно-драматургическая специфика данного произведения обусловлена оригинальностью его художественного замысла и индивидуальностью композиторского метода, связанного с сознательным претворением интертекстуальности.
Ключевые слова: произведение, фортепианный дуэт, музыкальный язык, форма, жанр, стиль, интертекстуальность, поставангард.

În articol se analizează lucrarea lui Ghenadie Ciobanu pentru două piane «Publicului filarmonic din Chişinău» analizată din punctul de vedere al conţinutului artistic şi formei de realizare a lui. Se ajunge la concluzia că specificul compoziţional-dramaturgic al lucrării date este determinat de originalitatea ideii artistice şi individualitatea metodei componistice care este legată de realizarea intenţionată a intertextualităţii.
Cuvinte-cheie: lucrare, două piane, limbaj muzical, formă, gen, stil, intertextualitate, postavangardă.

The author of this article analyzes the composition for two pianos «To the Philharmonic Public of Chisinau» by Ghenadie Ciobanu and reveals such aspects as the dramaturgy features of the genre, style and musical language. The author concludes that the originality of this work relies on the composer’s individual
approach to intertextuality.
Keywords: work, two pianos, musical language, form, genre, style, composition, intertextuality, postvanguard.