STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (21), 2014

REVISTA
Nr. 1 (21), 2014
Cuprins
ХОРОВЫЕ МИНИАТЮРЫ A CAPPELLA З. ТКАЧ ПОЗДНЕГО ПЕРИОДА ТВОРЧЕСТВА: ЧЕРТЫ СТИЛЯ (ЧАСТЬ II)
ARTICOL

ХОРОВЫЕ МИНИАТЮРЫ A CAPPELLA З. ТКАЧ
ПОЗДНЕГО ПЕРИОДА ТВОРЧЕСТВА: ЧЕРТЫ СТИЛЯ (ЧАСТЬ II)

MINIATURILE CORALE A CAPPELLA ALE Z. TCACI DIN PERIOADA TÂRZIE A CREAŢIEI SALE:PARTICULARITĂŢILE STILULUI (PARTEA II)

CHORAL MINIATURES A CAPPELLA BY Z. TKACH BELONGING TO THE LATE PERIOD OF HER CHORAL CREATION: CHARACTERISTICS OF STYLE (PART II)

МАРГАРИТА БЕЛЫХ,
конференциар (доцент),
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
В данной статье на основе анализа формы, гармонического языка, фактуры, приемов хоровой аранжировки и работы с поэтическим словом в хоровых миниатюрах З. Ткач, написанных на рубеже XX–XXI веков, формулируются основные стилевые параметры, характерные для позднего периода творчества композитора.
Ключевые слова: композитор, З. Ткач, лад, хоровая фактура, гетерофонные дублировки, остинато, лейтгармония, тематизм, М. Лемстер, А. Рошка.

În cadrul acestui articol, în baza analizei formei, limbajului armonic, texturii, procedeelor de aranjare corală şi lucrului cu cuvântul poetic în miniaturile corale ale Z. Tkaci, scrise la confluenţa secolelor XX–XXI, sunt formulate parametrii generali de stil, caracteristici pentru perioada târzie a creaţiei compozitoarei.
Cuvinte-cheie: compozitor, Z. Tkaci, mod, textura corală, dublările heterofone, ostinato, laitarmonie, tematism, M. Lemster, A. Roşca.

In this paper, on the basis of the analysis of the form, harmonic language, texture, techniques of choral arrangement and on the work with the poetic word in the choral miniatures of Z. Tkach, written at the turn of the 20th–21st centuries, the author formulated the main stylistic parameters characteristic of the composer’s late period.
Keywords: composer, Z. Tkach, mode, choral texture, heterophonic doublings, ostinato, leitharmony, thematism, M. Lemster, A. Rosca.