STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (21), 2014

REVISTA
Nr. 1 (21), 2014
Cuprins
КАНТАТА В ТВОРЧЕСТВЕ КОМПОЗИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ МУЗЫКОВЕДЕНИИ
ARTICOL

КАНТАТА В ТВОРЧЕСТВЕ КОМПОЗИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ МУЗЫКОВЕДЕНИИ

CANTATA ÎN CREAŢIA COMPOZITORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA CA OBIECTUL CERCETĂRII ÎN MUZICOLOGIA NAŢIONALĂ

THE CANTATA IN THE WORKS BY THE COMPOSERS FROM THE REPUBLIC OF MOLDOVA AS OBJECT OF STUDY IN THE NATIONAL MUSICOLOGY

НАДЕЖДА КУЗНЕЦОВА,
преподаватель,
Приднестровский университет им. Т.Г.Шевченко, г. Тирасполь,
докторант Академии музыки, театра и изобразительных искусств

Статья отражает основные подходы к изучению кантат в музыковедении Республики Молдова. Автор предлагает аналитический обзор научных исследований в этой области, выполненных на протяжении последних 60 лет, останавливаясь на наиболее значимых идеях и результатах изучения кантаты как жанра в целом и отдельных ее образцов в работах музыковедов.
Ключевые слова: кантата, жанр, музыковеды Республики Молдова, композиторы, творчество.

Articolul reprezintă o reflectare a mai multor aspecte de abordare ştiinţifică a cantatelor în muzicologia autohtonă. Autoarea propune o trecere în revistă a celor mai importante cercetări ştiinţifice în domeniu apărute pe parcursul ultimilor 60 de ani, evidenţiind cele mai semnificative idei şi rezultate în ceea ce priveşte studierea genului cantatei în general, precum şi a unor exemple concrete în lucrările muzicologilor din Republica Moldova.
Cuvinte-cheie: cantata, gen, muzicologi din Republica Moldova, compozitori, creaţie.

The article reprezents some aspects of scientific approach to cantatas in local musicology. The author passes in review the most important scientific researches in the field that appeared during the last 60 years, highlighting the most significant ideas and results concerning the study of the cantata genre in general as well as of some concrete examples analyzed by the musicologists from the Republic of Moldova.
Keywords: cantata, genre, musicologists from the Republic of Moldova, composers, creation.