STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (21), 2014

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (21), 2014

REVISTA
Nr. 1 (21), 2014
Cuprins
О КОМПОЗИЦИИ И ФОРМООБРАЗОВАНИИ В МАГНИФИКАТЕ В. ЧОЛАКА
ARTICOL

О КОМПОЗИЦИИ И ФОРМООБРАЗОВАНИИ В МАГНИФИКАТЕ В. ЧОЛАКА

DESPRE COMPOZIŢIA ŞI UNELE PRINCIPII DE ORGANIZARE A FORMEI ÎN MAGNIFICATUL DE V. CIOLAC

ABOUT THE COMPOSITION AND SOME PRINCIPLES OF ORGANIZING THE FORM IN THE MUSICAL PIECE MAGNIFICAT BY V. CIOLAC

СВЕТЛАНА ЦИРКУНОВА,
профессор, доктор (кандидат) искусствоведения,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

В статье анализируется вокально-симфоническое сочинение В. Чолака «Магнификат» с точки зрения проявления в его композиции принципов тождества, контраста и вариационно-вариантных преобразований. Делается вывод о преобладании вариантности на всех уровнях и во всех сторонах музыкальной формы.
Ключевые слова: композиция, формообразование, контраст, тождество, вариационно-вариантные преобразования.

În articol se analizează compoziţia creaţiei vocal-simfonice «Magnificat» de V. Ciolac din punctul de vedere al realizării în construcţia sa a principiilor de repetiţie, de contrast şi de variaţie. Se ajunge la concluzia că principiul variantic predomină la toate nivelurile şi se realizează în toate laturile formei muzicale.
Cuvinte-cheie: compoziţie, principii de construcţie, contrast, repetiţie, variaţie, variantă.

In the article there is an analysis of the vocal-symphonic composition «Magnificat» by V. Ciolac made from the point of view of realizing in its structure the principles of identity, contrast and variational changes. The author comes to the conclusion that the variation principle predominates at all levels and it is realized in all the sides of the musical form.
Keywords: composition, formation principles, contrast, identity, variational changes.