STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (21), 2014

REVISTA
Nr. 1 (21), 2014
Cuprins
ЛИТУРГИЯ №1 С. БУЗИЛЭ КАК ОБРАЗЕЦ АВТОРСКОЙ ТРАКТОВКИ КАНОНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
ARTICOL

ЛИТУРГИЯ №1 С. БУЗИЛЭ КАК ОБРАЗЕЦ АВТОРСКОЙ ТРАКТОВКИ КАНОНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

LITURGHIA Nr.1 DE S. BUZILĂ — MODEL DE TRATARE PERSONALIZATĂ A FORMEI CANONICE

LITURGY No.1 BY S. BUZILA AS AN EXAMPLE OF THE AUTHOR’S INTERPRETATION OF THE CANONICAL FORM

ЛАРИСА БАЛАБАН,
конференциар университар, доктор (кандидат) искусствоведения
Академии музыки, театра и изобразительных искусств

В данной статье внимание уделено хоровому творчеству молдавского композитора и музыковеда С. Бузилэ. В центре исследования в ней находится Литургия №1, написанная в соответствии с канонами православной церковной музыки. Автор подробно анализирует особенности формы произведения в целом и его частей, затрагивая также исполнительскую сторону.
Ключевые слова: композиторы, музыковеды Республики Молдова, творчество композиторов Республики Молдова, вокально-хоровая музыка, жанры церковной музыки, современная религиозно-хоровая музыка, исполнение религиозно-хоровой музыки, литургия.

Acest studiu se axează pe creaţia corală a compozitorului şi muzicologului din Republica Moldova S. Buzilă. Cea mai mare atenţie se acordă Liturghiei Nr.1, scrisă în conformitate cu canoanele muzicii Bisericii Ortodoxe, analizând în special forma arhitectonică la nivel macro- si micro-structural, precum şi specificul interpretării acesteia.
Cuvinte-cheie: compozitori, muzicologi din Republica Moldova, creaţia compozitorilor din Republica Moldova, muzică vocal-corală, genuri ale muzicii religioase, muzică religioasă contemporană, muzică religioasă naţională, muzică corală bisericească, interpretarea muzicii religioase, liturghie.

This article is focused on the choral creative work of the Moldovan composer and musicologist S. Buzila. Special attention is given to Liturgy No.1 composed in accordance with Orthodox Church music canons. The author lays emphasis on the musical form at macro and micro structural level, underlining the specifics of its interpretation.
Keywords: composers, musicologists from the Republic of Moldova, Moldovan composers’ works, vocalchoral music, genres of religious music, contemporary spiritual music, national religious music, spiritual choral music, spiritual music performance, Liturgy.