STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (21), 2014

REVISTA
Nr. 1 (21), 2014
Cuprins
ИССЛЕДОВАНИЕ ТВОРЧЕСТВА КОМПОЗИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА В КОНТЕКСТЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ ОБЩЕГО ФОРТЕПИАНО АКАДЕМИИ МУЗЫКИ, ТЕАТРА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 50–60-х ГОДОВ ХХ ВЕКА (по материалам Национального Архива Республики Молдова)
ARTICOL

ИССЛЕДОВАНИЕ ТВОРЧЕСТВА КОМПОЗИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА В КОНТЕКСТЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ ОБЩЕГО ФОРТЕПИАНО АКАДЕМИИ МУЗЫКИ, ТЕАТРА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 50–60-х ГОДОВ ХХ ВЕКА (по материалам Национального Архива Республики Молдова)

CERCETAREA CREAŢIILOR COMPOZITORILOR DIN MOLDOVA ÎN CONTEXTUL ACTIVITĂŢII ŞTIINŢIFICO-METODICЕ A PROFESORILOR CATEDREI PIAN AUXILIAR A ACADEMIEI DE MUZICĂ, TEATRU ŞI ARTE PLASTICE ÎN PERIOADA ANILOR 50–60 AI SECOLULUI AL XX-LEA (după materialele Arhivei Naţionale a Republicii Moldova)

STUDYING THE COMPOSER’S CREATION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA IN THE CONTEXT OF SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL ACTIVITIES OF THE COMPLEMENTARY PIANO DEPARTMENT OF THE ACADEMY OF MUSIC, THEATRE AND FINE ARTS IN THE 50S–60S OF THE 20th CENTURY (based on the documents from the National Archive of the Republic of Moldova)

ТАМАРА МЕЛЬНИК,
и.о. доцента, доктор (кандидат) искусствоведения,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

Расширение репертуарных рамок за счёт обращения к возможно большему количеству произведений отечественных авторов — основная составляющая политики кафедры общего фортепиано Кишинёвской государственной консерватории с первых дней её существования. В этом контексте в статье рассматривается научно-методическая деятельность педагогов кафедры 50–60-х годов ХХ века, которая включала публикации многочисленных пособий, аннотаций, хрестоматий, программ, но, в первую очередь, была связана с изучением творчества композиторов Республики Молдова. Анализируя первоисточники, обнаруженные в НАРМ, автор вводит в научный обиход некоторые документы, представляющие несомненную историческую ценность.
Ключевые слова: композиторское творчество Республики Молдова, дидактический репертуар, принцип «перспективного стилевого планирования», репертуарный список, аннотация.

Încă de la începutul existenţei sale politica catedrei Pian auxiliar a Conservatorului de Stat din Chişinău sa axat pe extinderea spectrului repertorial prin includerea unui număr mai mare de creaţii ale compozitorilor autohtoni. În acest context, în articol este analizată activitatea ştiinţifico-metodică a profesorilor catedrei „Pian auxiliar” din perioada anilor 50–60 ai secolului al XX-lea, care consta în publicarea numeroaselor manuale,
adnotări, crestomaţii, programe, dar care, înainte de toate, era legată de studierea creaţiilor compozitorilor din Moldova. Consultând sursele primare, depistate în Arhiva Naţională, autorul introduce, în circuitul ştiinţific, unele documente de o valoare istorică incontestabilă.
Cuvinte-cheie: creaţia componistică din Moldova, repertoriul didactic, principiul „planificării stilistice de perspectivă”, lista repertorială, adnotare.

Since the first days of its existence the policy of the Complementary Piano department of the Chişinau State Conservatory was to extend its repertoire by including a large number of works of local composers. In this context, the article discusses the scientific and methodological activities of the department’s professors in the 50s–60s of the 20th century, which included the publication of the many text-books, annotations, readers, programs, but, first of all, they have been associated with the study of the composers’ creative activity in the Republic of Moldova. Analyzing primary sources found at the National Archive of the Republic of Moldova, the author introduces into academic use some documents, unknown before, which have an undoubted historical value.
Keywords: composers’ creative activity in the Republic of Moldova, didactic repertoire, the principle of «long-term planning of style», repertoire list, annotation.