STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (21), 2014

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (21), 2014

REVISTA
Nr. 1 (21), 2014
Cuprins
НОВОЕ СЛОВО О ТВОРЧЕСТВЕ КОМПОЗИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ARTICOL

НОВОЕ СЛОВО О ТВОРЧЕСТВЕ КОМПОЗИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

CUVÂNTUL NOU DESPRE CREAŢIA COMPOZITORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

A NEW WORD ABOUT THE COMPOSERS’ CREATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

ГАЛИНА КОЧАРОВА,
профессор, доктор (кандидат) искусствоведения,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

Статья посвящена новой монографии Е.С. Мироненко „Композиторское творчество в Республике Молдова на рубеже XX–XXI веков (инструментальные жанры, музыкальный театр)”. Автор ревью детально обсуждает содержание монографии, характеризует не только ее основную концепцию, но и конкретные аналитические очерки, давая труду в целом позитивную оценку.

Articolul de faţă este dedicat monografiei noi semnate de muzicologul E. Mironenco „Creaţia compozitorilor din Republica Moldova la confluenţa secolelor XX–XXI (genurile instrumentale, teatrul muzical)”. Autoarea supune unei analize minuţioase conţinutul monografiei, caracterizează atât conceptul ei principal, cât şi schiţele analitice concrete, in general aprecierea monografiei fiind foarte pozitivă.
Cuvinte-cheie: E. Mironenco, monografia, compozitorii din Republica Moldova, genul şi stil muzical, postmodernism, folclorism, simfonia, opera, concert instrumental, creaţia instrumentală camerală.

This article is devoted to the new monograph by E. Mironenco”The composers’ creation in the Republic of Moldova at the turn of the 20th and 21st centuries (instrumental genres, musical theatre)”. The author proposes a detailed review of the monograph’s content, characterizes both its principal conception and concrete analitical studies. As a whole the monograph is appreciated very positively.
Keywords: E. Mironenko, monograph, composers from the Republic of Moldova, musical genre and style, postmodernism, folklorism, symphony, opera, instrumental concerto, chamber instrumental works.