STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (21), 2014

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (21), 2014

REVISTA
Nr. 1 (21), 2014
Cuprins
ARTA INTERPRETATIVĂ ŞI PEDAGOGIA PIANISTICĂ ÎN BASARABIA (PÂNĂ ÎN ANII 40 AI SECOLULUI XX)
ARTICOL

ARTA INTERPRETATIVĂ ŞI PEDAGOGIA PIANISTICĂ ÎN BASARABIA (PÂNĂ ÎN ANII 40 AI SECOLULUI XX)

INTERPRETATIVE ART AND PIANISTIC PEDAGOGY IN BASSARABIA (BEFORE THE 40s OF THE 20th CENTURY)

ELENA GUPALOVA
lector superior, doctor în studiul artelor,
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

În articol este reflectat procesul formării şi dezvoltării artei pianistice în Basarabia la începutul sec. XX. Este analizată activitatea cultural-educativă în regiune, deschiderea primelor şcoli muzicale şi a Conservatorului. Este evidenţiat aportul unor personalităţi cunoscute: V .Gutor, I. Bazilevschi, C. Romanov, V. Onofrei, V. Seroţinschi la desfăşurarea vieţii muzicale în Basarabia. Autoarea examinează de asemenea şi istoria creării primelor lucrări naţionale pentru pian (anii 20–30 ai sec. XX) şi interpretării lor de pianiştii locali.
Cuvinte cheie: Basarabia interbelică, interpretarea şi pedagogia pianistică, şcolii de muzică, tradiţii ale şcolii interpretative, absolvenţii Conservatoarelor din Sankt-Petersburg şi Moscova, lucrări din literatura pianistică clasică, creaţiile compozitorilor occidentali şi ruşi, creaţiile autorilor autohtoni pentru pian, repertoriu didactic naţional.

The study is focused on the process of formation and development of piano art in Bassarabia at the beginning of the 20th century. There is an analysis of the cultural-educational activity in this region and of the history of opening the first musical schools and setting up the Conservatory. The author points out the contribution of such well-known personalities as V. Gutor, I. Bazilevskii, C. Romanov, V. Onofrei, V. Serotsinkii to the process of
organizing the musical life in Bassarabia and considers the history of creating the first national compositions for piano (the 20s-30s of the 20th century) and their interpretation by local pianists.
Keywords: interwar Bassarabia, pianistic interpretation and pedagogy, music schools, traditions of the interpretative schools, graduates of the Saint Petersburg and Moscow Conservatories, works from the classic pianistic literature, creations of Western and Russian composers, creations for piano of local composers, national didactic repertoire.