STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (21), 2014

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (21), 2014

REVISTA
Nr. 1 (21), 2014
Cuprins
INTERFERENŢE POETICO-MUZICALE ALE CÂNTECULUI DE LEAGĂN CU ALTE CATEGORII FOLCLORICE
ARTICOL

INTERFERENŢE POETICO-MUZICALE ALE CÂNTECULUI DE LEAGĂN CU ALTE CATEGORII FOLCLORICE

POETICAL AND MUSICAL INTERFERENCE OF THE LULLABY WITH OTHER FOLKLORE CATEGORIES

ELENA TONU,
doctorandă,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte plastice

Prezentul articol este consacrat interferenţei poetico-muzicale ale cântecului de leagăn cu alte categorii folclorice. Cercetarea este axată pe un material muzical preluat din colecţiile de folclor publicate, precum şi din colecţia personală a autoarei. Este o primă încercare de a studia pluridimensional această problemă, evidenţiind legătura dintre cântecul de leagăn şi alte categorii folclorice.
Cuvinte-cheie: cântec de leagăn, folclor, categorie, interferenţă.

This article is devoted to the musical and poetical interference of the lullaby with other folklore categories. The research is based on material taken from the published collections of folk music and from the author’s personal collection. It is a first attempt to study multidimensionally this problem, highlighting the link between the lullaby and other folk categories.
Keywords: lullaby, folklore, category, interference.