STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (22), 2014

REVISTA
Nr. 2 (22), 2014
Cuprins
„ПРИКАСАЯСЬ К БАХУ…”: ХРОМАТИЧЕСКАЯ ФАН ТАЗИЯ И.С. БАХА В СТИЛЕВОМ КОНТЕКСТЕ ЭПОХИ БАРОККО
ARTICOL

„ПРИКАСАЯСЬ К БАХУ…”: ХРОМАТИЧЕСКАЯ ФАН ТАЗИЯ И.С. БАХА В СТИЛЕВОМ КОНТЕКСТЕ ЭПОХИ БАРОККО

„APROPIEREA DE BACH…”: FANTEZIA CROMATICĂ DE J.S.BACH ÎN CONTEXTUL STILISTIC AL EPOCII BAROCE

„TOUCHING TO BACH…”: CHROMATIC FANTASIA BY J.S. BACH IN THE STYLISTIC CONTEXT OF THE BAROQUE ERA

ГАЛИНА КОЧАРОВА,
профессор, кандидат искусствоведения,
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств

Статья посвящена шедевру И.С. Баха – Хроматической фантазии и содержит современную оценку этой первой части малого цикла Хроматическая фантазия и фуга с точки зрения ее жанровой и стилевой концепции. Автор анализирует композиционную структуру Фантазии, акцентируя проблемы эстетики и поэтики эпохи Барокко. На первом плане стоит характеристика новых методов гармонического и фактурного развития, специфичных как для И.С. Баха и его времени, так и для избранного им жанра, что в большой степени подтверждает содержание заголовка произведения и его соответствие стилю музыки Барокко.
Ключевые слова: И.С. Бах, Хроматическая фантазия, эпоха Барокко, малый цикл, современная оценка, эстетика и поэтика, новые методы гармонического и фактурного развития, хроматика, модуляция, новое гармоническое пространство.

Articolul de faţă este dedicat capodoperei de J. S. Bach – Fantezia cromatică şi conţine o evaluare modernă a primei părţi a ciclului mic Fantezia cromatică şi Fuga în ceea ce priveşte genul şi conceptul stilistic. Autoarea analizează structura compoziţională a Fanteziei, accentuând problemele de estetică şi poetică ale barocului, caracterizând noile metode de dezvoltare armonică şi facturală, specifice atât pentru J. S. Bach şi timpul său cât şi pentru genul ales, care confirmă în mare parte conţinutul titlului lucrării şi corespunderea acesteia cu stilul muzicii baroc.
Cuvinte-cheie: J. S. Bach, Fantezia cromatică, epoca baroc, ciclul mic, evaluare modernă, estetică şi poetică, metode noi de dezvoltare armonică şi facturală, cromatică, modulaţie, noul spaţiu armonic.

This article is devoted to the masterpiece by J.S. Bach – Chromatic Fantasia and contains a modern assessment of this first part of the small cycle Chromatic Fantasia and Fugue in terms of its genre and stylistic concept. The author analyzes the compositional structure of the Fantasia, accentuating the problems of aesthetics and poetics of the Baroque. In the foreground stands the characterization of novel methods of harmonic and textural development specific for J.S. Bach and his time, and for his chosen genre that largely confirms the content of the title of the work and its compliance with the style of Baroque music.
Keywords: J.S. Bach, Chromatic Fantasia, Baroque, small cycle, modern assessment, aesthetics and poetics, methods of harmonic and textural development, chromatics, modulation, new harmonic space.