STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (22), 2014

REVISTA
Nr. 2 (22), 2014
Cuprins
КЛАВЕСИННОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО В МУЗЫКАЛЬН ОЙ КУЛЬТУРЕ СОВРЕМЕННОСТИ
ARTICOL

КЛАВЕСИННОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО В МУЗЫКАЛЬН ОЙ КУЛЬТУРЕ СОВРЕМЕННОСТИ

ARTA PENTRU CLAVECIN ÎN CULTURA MUZICALĂ CONTEMPORANĂ

HARPSICHORD ARTISTIC PERFORMANCE IN CONTEMPORARY MUSICAL CULTURE

НАТАЛИЯ СВИРИДЕНКО,
профессор, кандидат искусствоведения,
Киевский Университет им. Б. Гринченко

В статье проанализировано клавесинное искусство в эстетических теориях от подражания до выразительности. Затронут вопрос подхода к возрождению клавесина XIX – XX веков и становление клавесинной культуры в искусстве современности. Рассмотрены методики формирования клавесинной педагогики. В заключение изложенного сделан вывод о том, что процесс возрождения клавесина состоялся и принес расширения клавирного репертуара, инициировал творчество и исполнительскую практику.
Ключевые слова: клавесин, подражание, выразительность, возрождение, педагогика, теория, эстетика, современность.

În articol este analizată arta pentru clavecin în teoriile estetice de la imitare până la expresivitate. Este abordată problema renașterii clavecinului în secolele XIX – XX și stabilirii culturii pentru clavecin în arta contemporană. Sunt examinate metodele de formare ale pedagogiei pentru clavecin. În final, se ajunge la concluzia că procesul de renaștere a clavecinului a avut loc și a contribuit la lărgirea repertoriului pentru clavir, a inițiat creația și practica artistică.
Cuvinte-cheie: clavecin, imitație, expresivitate, renaștere, pedagogie, teorie, estetică, epoca contemporană.

The article analyses harpsichord art in aesthetic theories from imitation to expression. The approach to renaissance of the 19th to 20th century harpsichord and the establishment of harpsichord culture in contemporary art is also mentioned. The methodology for forming harpsichord pedagogy is discussed. Finally, a conclusion is reached that the renaissance of harpsichord has taken place and brought about the extention of klavier repertoire, initiated creativity and the practice of artistic performance.
Keywords: harpsichord, imitation, expression, renaissance, pedagogy, theory, aesthetics, contemporary.