STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (22), 2014

REVISTA
Nr. 2 (22), 2014
Cuprins
РОЛЬ ОРКЕСТРА В ОПЕРНОМ МОНОЛОГЕ (НА ПРИМЕРЕ ОПЕРЫ М.П. МУСОРГСКОГО БОРИС ГОДУНОВ)
ARTICOL

РОЛЬ ОРКЕСТРА В ОПЕРНОМ МОНОЛОГЕ (НА ПРИМЕРЕ ОПЕРЫ М.П. МУСОРГСКОГО БОРИС ГОДУНОВ)

ROLUL ORCHESTREI ÎN MONOLOGUL DE OPERĂ (PE EXEMPLUL OPEREI LUI M. MUSORGSKI BORIS GODUNOV)

THE ROLE OF ORCHESTRA IN THE OPERA MONOLOGUE (AS EXEMPLIFIED BY M. MUSORGSKY`S OPERA BORIS GODUNOV)

СЕРГЕЙ БОРОДАВКИН,
и. о. профессора, кандидат искусствоведения,
Одесская Национальная Музыкальная Академия им. А. В. Неждановой

В статье определяется роль оркестра в оперном монологе в связи с его спецификой и анализируется оркестровая партия в монологах Бориса из оперы «Борис Годунов» М. Мусоргского. Выявляются основные принципы трактовки тембров и раскрываются оркестровые приемы, используемые композитором в монологах двух редакций оперы, производятся сравнения с оркестровкой данных номеров Н. Римским-Корсаковым и Д. Шостаковичем. В итоге делается вывод, что драматургическая роль партии оркестра в данных монологах имеет равное значение с вокальной партией. Благодаря органичному единству оркестровой и вокальной партий монологи Бориса предстают как шедевры мировой оперной классики, являясь одной из высочайших вершин в истории развития данной оперной формы.
Ключевые слова: оперный монолог, ария, оркестровая партия, тесситура, тембр, тембровое варьирование, лейттема.

În articol este apreciat rolul orchestrei în monologul de operă având în vedere specificul lui şi este analizată partiţia orchestrei în monologurile lui Boris din opera „Boris Godunov” de M. Musorgski. Sunt elucidate principiile de bază în tratarea timbrurilor muzicale şi sunt dezvăluite procedeele orchestrale utilizate de compozitor în monologurile celor două redacţii ale operei, sunt comparate orchestrarea lui N. Rimski-Korsakov cu cea a lui D. Şostakovici. Autorul ajunge la concluzia că rolul dramaturgic al partiţiei orchestrei în monologurile respective are aceeaşi pondere ca şi rolul partidei vocale. Graţie unităţii organice a partiţiei orchestrale şi a partidei vocale, monologurile lui Boris pot fi numite capodopere ale clasicii operei mondiale,
constituind una din cele mai înalte culmi în istoria dezvoltării acestei forme muzicale.
Cuvinte-cheie: monolog de operă, arie, partiţia orchestrei, registru, timbru, variere timbrală, leittemă.

The paper determines the orchestra`s role in the opera monologue with due account of its specific features and analyses the orchestra part in Boris’s monologues from the opera „Boris Godunov” by M. Musorgsky. The author reveals the main principles of timbre representation and presents the orchestra techniques that the composer used in the monologues of the two versions of the opera, a comparison is made between the orchestration of these music parts made by N. Rimsky-Korsakov and D. Shostakovich. It is concluded that the dramatic role of the orchestra part in these monologues is of equivalent importance with the vocal part. Due to the natural unity of the orchestra and the vocal parts Boris’s monologues appear to be masterpieces of world classical opera music being one of the highest peaks in the history of the development of this opera form.
Keywords: opera monologue, aria, orchestral part, tessitura, timbre, timbre variation, leading theme.