STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (22), 2014

REVISTA
Nr. 2 (22), 2014
Cuprins
ВКЛАД ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСТАНТИНА РОМАНОВА В РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ БЕССАРАБИИ (20-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА)
ARTICOL

ВКЛАД ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСТАНТИНА РОМАНОВА В РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ БЕССАРАБИИ (20-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА)

APORTUL ACTIVITĂȚII ARTISTICE A LUI CONSTANTIN ROMANOV ÎN DEZVOLTAREA CULTURII MUZICALE BASARABENE (ANII ‘20 AI SECOLULUI XX)

THE CONTRIBUTION OF KONSTANTIN ROMANOV`S CREATIVE ACTIVITY TO THE DEVELOPMENT OF THE MUSICAL CULTURE OF BASARABIA
(THE 20-s OF THE 20th CENTURY)

СВЕТЛАНА ЦИРКУНОВА,
профессор, кандидат искусствоведения,
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств

В статье раскрывается роль исполнительской, педагогической и композиторской деятельности К. Романова в развитии музыкальной культуры Бессарабии 20-х гг. ХХ века. Характеризуется творческий облик К. Романова, раскрываются его эстетические взгляды и идеалы. В опоре на личные мемуарные записи К. Романова воссоздается панорама музыкальной жизни Кишинева того времени, характеризуются другие деятели культуры. Особое внимание уделено композиторскому творчеству К. Романова: оценке двух его концертов для фортепиано с оркестром, Трио для скрипки, виолончели и фортепиано, Сонаты для скрипки и фортепиано, фортепианных миниатюр. Делается вывод о важном значении названных сочинений К. Романова для развития музыкального искусства Республики Молдова.
Ключевые слова: архивные материалы, Бессарабия, исполнительство, музыкальная педагогика, композиторское творчество, камерно-инструментальная музыка, фортепианный концерт.

În articol se apreciază rolul activității interpretative, pedagogice și componistice a lui K. Romanov în dezvoltarea culturii muzicale din Basarabia interbelică. Se caracterizează personalitatea artistică a lui K. Romanov, se analizează concepția sa ideologică și idealurile estetice. Pe baza materialelor personale memorialistice ale lui K. Romanov se reconstruiește panorama vieții muzicale chișinăuiene din anii respectivi, se caracterizează alți reprezentanți ai culturii naționale. O atenție deosebită se acordă creației componistice a lui K. Romanov. Este vorba de două concerte pentru pian și orchestră, Trio pentru vioară, violoncel și pian, Sonata pentru vioară și pian, miniaturi pentru pian. Se ajunge la concluzia că creațiile componistice ale lui K. Romanov au adus o contribuție deosebită la dezvoltarea artei muzicale naționale.
Cuvinte-cheie: materiale de arhivă, Basarabia, artă interpretativă, pedagogie muzicală, creație componistică, muzică instrumentală de cameră, concert pentru pian și orchestră.

The article analyzes the role of K. Romanov`s performing, teaching and composition activity in the development of the musical culture of Bassarabia of the 20s of the 20th century. The author characterizes K. Romanov`s artistic personality, reveals his aesthetic views and ideals. On the basis of K. Romanov`s personal memoirs records is recreated the panorama of the musical life in the Chisinau of that time and characterized the activity of other artists of the period. Special attention is given to K. Romanov`s composition activity: the appreciation of his two concertos for piano and orchestra, a trio for violin, cello and piano, a sonata for violin and piano, piano miniatures. A conclusion is made about the importance of K. Romanov`s abovementioned compositions for the development of art in the Republic of Moldova.
Keywords: archival materials, Bassarabia, performance, musical pedagogy, compositional creativity, chamber and instrumental music, piano concerto.