STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (22), 2014

REVISTA
Nr. 2 (22), 2014
Cuprins
КОНЦЕРТ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ С. ЛОБЕЛЯ: ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИИ И ДРАМАТУРГИИ
ARTICOL

КОНЦЕРТ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ С. ЛОБЕЛЯ: ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИИ И ДРАМАТУРГИИ

CONCERTUL PENTRU PIAN ȘI ORCHESTRĂ DE S. LOBEL: PARTICULARITĂȚILE COMPOZIȚIEI ȘI DRAMATURGIEI

CONCERTO FOR PIANO AND ORCHESTRA BY S. LOBEL: PARTICULARITIES OF COMPOSITION AND DRAMATURGY

Татьяна БЕРЕЗОВИКОВА,
и. о. профессора, кандидат искусствоведения,
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств

Статья посвящена анализу Концерта для фортепиано и оркестра Соломона Лобеля — известного композитора, автора симфонических и камерных произведений, вошедших в золотой фонд композиторского творчества Республики Молдова. Написанный в конце 70-х годов ХХ века, концерт и сегодня не утратил своей актуальности. В статье рассматриваются композиционно-драматургические особенности цикла, а также некоторые аспекты музыкального языка.
Ключевые слова: Соломон Лобель, концерт, фортепиано, цикл, форма, бэтута, лейтмотив, реминисценция.

Articolul de faţă este dedicat analizei Concertului pentru pian şi orchestră de Solomon Lobel — vestit compozitor din Republica Moldova, autor al creaţiilor simfonice şi de cameră care au intrat în fondul de aur al componisticii naţionale. Apărut la sfârşitul anilor ’70 ai sec. XX, Concertul nu şi-a pierdut actualitatea şi în zilele noastre. Autoarea abordează problemele arhitectonice şi dramaturgice ale ciclului, precum şi unele aspecte ale limbajului muzical.
Cuvinte-cheie: Solomon Lobel, concert, pian, ciclu, formă, bătută, leitmotiv, reminiscenţă.

This article presents an analysis of the Concerto for piano and orchestra by Solomon Lobel — a famous composer from the Republic of Moldova who is the author of symphony and chamber works that entered the golden fund of national composition. The Concerto that appeared in the late seventies of the 20-th century still presents great interest for musicians nowadays. The author analyzes the Concerto under different aspects such as the structures of the cycle, the form of it’s parts and the musical language.
Keywords: Solomon Lobel, piano concerto, three-part cycle, musical form, musical language.