STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (22), 2014

REVISTA
Nr. 2 (22), 2014
Cuprins
РЕТРОСПЕКТИВА КАНТАТ В ТВОРЧЕСТВЕ ШТЕФАНА НЯГИ (ПО ДОКУМЕНТАЛЬНЫМ, НАУЧНЫМ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИМ ИСТОЧНИКАМ)
ARTICOL

РЕТРОСПЕКТИВА КАНТАТ В ТВОРЧЕСТВЕ ШТЕФАНА НЯГИ (ПО ДОКУМЕНТАЛЬНЫМ, НАУЧНЫМ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИМ ИСТОЧНИКАМ)

RETROSPECTIVA CANTATELOR ÎN CREAȚIA LUI ŞTEFAN NEAGA (PE BAZA SURSELOR DOCUMENTARE, ŞTIINŢIFICE ŞI PUBLICISTICE)

RETROSPECTIVE OF THE CANTATAS INTHE CREATION OF STEFAN NEAGA (BASED ON DOCUMENTARY, SCIENTIFIC AND PUBLICISTIC SOURCES)

НАДЕЖДА КАУЛЯ (ЯНКОВСКАЯ),
преподаватель, Университет им. Т.Г.Шевченко, г. Тирасполь,
докторант Академии Музыки, Театра и Изобразительных Искусств

В статье анализируются информационные источники документального (архивного), музыковедческого и публицистического характера, касающиеся изучения кантатного творчества Штефана Няги. Автор рассматривает исторические факты создания каждой из четырех кантат композитора с позиций музыковедов как современников композитора, так и последующих поколений исследователей.
Ключевые слова: кантата, творчество, Штефан Няга, музыковед, Союз композиторов, статья.

În acest articol sunt analizate unele surse informative cu caracter documentar (de arhivă), muzicologic şi publicistic, privind studierea creaţiei lui Ştefan Neaga în domeniul genului de cantată. Autorul examinează faptele din istoria compunerii a fiecăreia din cele patru cantate ale compozitorului din punct de vedere al muzicologilor atât al contemporanilor compozitorului cât şi al generaţiilor următoare de cercetători.
Cuvinte-cheie: cantată, creaţie, Ştefan Neaga, muzicolog, Uniunea Compozitorilor, articol.

The article examines informative sources of documentary (archival), musicological and publicistic nature concerning the study of Stefan Neaga’s creation in the cantata genre. The author considers the historical facts of creating each of the four cantatas of the composer from the viewpoint of musicologists both the composer’s contemporaries and the later generations of researchers.
Keywords: cantata, creation, Stefan Neaga, musicologist, Composers` Union, article.