STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (22), 2014

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (22), 2014

REVISTA
Nr. 2 (22), 2014
Cuprins
ПАРТИТА ДЛЯ ФОРТЕПИАНО В. СЫРОХВАТОВА В АСПЕКТЕ НОВАЦИЙ ХХ ВЕКА
ARTICOL

ПАРТИТА ДЛЯ ФОРТЕПИАНО В. СЫРОХВАТОВА В АСПЕКТЕ НОВАЦИЙ ХХ ВЕКА

PARTITA PENTRU PIAN DE V. SÎROHVATOV SUB ASPECTUL NOVAȚIILOR SECOLULUI XX

PARTITA FOR PIANO BY V. SYROHVATOV VIEWED THROUGH 20th CENTURY INNOVATIONS

МАРГАРИТА БЕЛЫХ,
доцент,
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств

Данная статья посвящена рассмотрению проявлений новаторских тенденций музыки 60-х годов минувшего века в необарочной сюите молдавского композитора В. Сырохватова. Анализ Партиты предваряется небольшим эссе о композиторе и музыкальном редакторе цикла Ирине Столяр, благодаря усилиям которой это сочинение было издано. Автор статьи выделяет в сюите новизну тематического материала и гармонического языка, развитость субфактуры, акцентирует внимание на специфике использования традиционных и новых полифонических приемов, их обусловленности драматургическими задачами.
Ключевые слова: В. Сырохватов, И. Столяр, партита, сюита, имитация, канон, первоначальное и производное соединение, подвижной, зеркальный, обратимый контрапункт, фуга, бассо-остинато, субфактура, двенадцатизвуковой ряд, серия.

Acest articol este dedicat examinării manifestărilor tendinţelor inovatoare în muzica anilor ’60 ai secolului trecut, în suita în stil neobaroc a compozitorului moldovean V. Sîrohvatov. Analiza Partitei este precedată de un mic eseu despre compozitor şi redactorul muzical al ciclului Irina Stolear, prin eforturile căreia această creaţie a fost publicată. Autorul articolului subliniază în suită noutatea materialului tematic şi a limbajului armonic, gradul de dezvoltare al subfacturii, accentuează specificul utilizării procedeelor polifonice tradiţionale şi noi, condiţionarea acestora de sarcinile dramaturgice.
Cuvinte-cheie: V. Sîrohvatov, I. Stolear, partită, suită, imitaţie, canon, îmbinarea iniţială şi derivată, contrapunct mobil, de oglindă, inversat, fugă, basso-ostinato, subfactură, rândul dodecafonic, serie.

This article is devoted to the review of manifestations of innovative tendencies in the music of the 60s of the last century, in the neo-baroque suite of the Moldovan composer V. Syrohvatov. The analysis of the Partita is preceded by a small essay about the composer and Irina Stolear, the music editor of the cycle, through whose efforts this work was published. The author of this article highlights within the suite the novelty of the thematic material and the harmonic language, the level of development of the subtexture, draws attention to the specifics of the use of traditional and new polyphonic techniques and their being conditioned by dramaturgical tasks.
Keywords: V. Syrohvatov, I. Stolear, partita, suite, imitation, canon, original and derivative combination, mobile, mirror, reversible counterpoint, fugue, basso-ostinato, subtexture, dodecaphonic row, series.