STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (22), 2014

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (22), 2014

REVISTA
Nr. 2 (22), 2014
Cuprins
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АУДИО И ВИЗУАЛЬНОГО РЯДА В IN IMO PECTORE ДМИТРИЯ КИЦЕНКО
ARTICOL

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АУДИО И ВИЗУАЛЬНОГО РЯДА В IN IMO PECTORE ДМИТРИЯ КИЦЕНКО

IN IMO PECTORE DE DMITRII CHIŢENCO: INTERACŢIUNEA COMPONENTELOR AUDIO ŞI VIZUALE

IN IMO PECTORE BY DMITRY KITSENKO: INTERACTION OF AUDIO AND VISUAL COMPONENTS

КЛИМЕНТИНА ЗАПЕСКА,
мастерант,
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств

ГАЛИНА КОЧАРОВА,
профессор, кандидат искусствоведения,
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств

Статья посвящена одному из образцов современной академической музыки, демонстрирующему новые возможности медиакультуры – сочинению Д. Киценко In imo pectore. Авторы рассматривают в ней проблемы соотношения и взаимодействия аудио- и визуального рядов, расширяющих семантику произведения, раскрываемую, в первую очередь, за счет введения музыкальных цитат, а также – изображений младенца Христа и Богоматери.
Ключевые слова: Дмитрий Киценко, In imo pectore, аудиовизуальное произведение, надтекст, память культуры, культурная метафора, виртуальный собор, контрапункт видимого и слышимого, контрастная полифония видимого и слышимого, картинный модус показа, эпико-драматический модус рассказа, музыкально-изобразительный комплекс.

Articolul prezintă un exemplu al muzicii academice moderne – In imo pectore de D. Chiţenco, demonstrând noi posibilităţi ale culturii mass-media şi analizând opusul acesta prin prisma problemei de corelare şi interacţiune a componentelor audio şi vizuale care extinde semantica creaţiei, în primul rând, pe contul introducerii citatelor muzicale, precum şi a imaginilor lui Hristos-copilul şi a Fecioarei Maria.
Cuvinte-cheie: Dmitrii Chiţenco, In imo pectore, creaţia audiovizuală, supratext, memoria culturii, metafora culturală, catedrala virtuală, contrapunct vizibil şi auzibil, modus pitoresc-imaginar al prezentării, modus epico-dramatic al povestirii, complexul muzical de imagini.

The article is devoted to the work In Imo Pectore by Dmitry Kitsenko analyzed as an example of contemporary academic music which demonstrates new resources of media culture. The authors examine forms of correlation and interaction of audio and visual components which extend the semantics of this piece – in the first place, by the introduction of musical quotations as well as of pictures of Baby-Christ and of Virgin Mary.
Keywords: Dmitri Kitsenko, In Imo Pectore, audiovisual creation, supertext, cultural memory, cultural metaphor, virtual Cathedral, visible and audible counterpoint, picturesque mode of display, epic-dramatic modus story, musical and pictorial complex.