STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (22), 2014

REVISTA
Nr. 2 (22), 2014
Cuprins
ИЗ ИСТОРИИ ИСПОЛНЕНИЯ МОЛДАВСКОЙ МУЗЫКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ (НА ПРИМЕРЕ СОЧИНЕНИЙ ЗЛАТЫ ТКАЧ)
ARTICOL

ИЗ ИСТОРИИ ИСПОЛНЕНИЯ МОЛДАВСКОЙ МУЗЫКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ (НА ПРИМЕРЕ СОЧИНЕНИЙ ЗЛАТЫ ТКАЧ)

DIN ISTORIA DE INTERPRETARE A MUZICII MOLDOVENEŞTI PENTRU COPII (PE BAZA CREAŢIILOR ZLATEI TCACI )

FROM THE HISTORY OF PERFORMING MOLDOVAN MUSIC FOR CHILDREN (BASED ON ZLATA TKACH’S WORKS )

ЛЮДМИЛА АГА,
и.о. доцента,
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств

В статье представлены размышления по поводу сотрудничества автора с известным молдавским композитором Златой Ткач. Автор вводит новые данные, касающиеся пропаганды сочинений З. Ткач для детей разных жанров. Представлены также некоторые аспекты исполнения вокальных партий для сопрано опере З. Ткач «Голуби в косую линейку».
Ключевые слова: Злата Ткач, музыка для детей, концерт, фестиваль, опера-сюита.

Articolul prezintă unele reflecţii asupra colaborării autoarei cu renumita compozitoare din Republica Moldova Zlata Tcaci. Autoarea introduce mai multe date ce ţin de promovarea creaţiilor pentru copii de diferite genuri semnate de Z. Tcaci. Sunt prezentate şi unele aspecte interpretative ale partiţiilor pentru soprano din opera Z. Tcaci „Bobocel cu ale lui”.
Cuvinte-cheie: Zlata Tcaci, muzica pentru copii, concert, festival, opera-suită.

The article presents some reflections on the author’s collaboration with the famous Moldovan composer Zlata Tkach. The author introduces some data regarding the promotion of music for children of different genres written by Z.Tkach. She also presents some interpretation aspects of vocal parties for soprano of Z. Tkach’s opera „Doves in Oblique Line”.
Keywords: Zlata Tkach, music for children, concerto, festival, opera-suite.