STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (22), 2014

REVISTA
Nr. 2 (22), 2014
Cuprins
МАССОВАЯ КУЛЬТУРА И СОЦИАЛЬН ЫЕ ЦЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ: ТЕНДЕНЦИИ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ
ARTICOL

МАССОВАЯ КУЛЬТУРА И СОЦИАЛЬН ЫЕ ЦЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ: ТЕНДЕНЦИИ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ

CULTURA DE MASĂ ŞI VALORILE SOCIALE ALE TINERETULUI: TENDINŢE ŞI INFLUENŢE RECIPROCE

MASS CULTURE AND SOCIAL VALUES OF YOUTH: TENDENCIES OF INTERINFLUENCES

ВЛАДИМИР БЛАЖКО,
доктор хабилитат социологии,
главный научный сотрудник,
Институт политических и правовых исследований АНМ

Глобализация в сфере культуры предполагает свободное перемещение идей, норм, традиций, ценностей, форм социальных отношений, искусства «поверх» границ государств, что приводит к трансформациям национальных культур. В статье анализируются влияние массовой глобализирующей культуры на ценностные ориентации молодежи.
Ключевые слова: массовая культура, глобализация, ценности, ценностные ориентации, молодежь.

Globalizarea în domeniul culturii presupune mişcarea liberă a persoanelor, ideilor, normelor, tradiţiilor, valorilor, formelor de relaţii sociale, artei “în afara” frontierelor dintre ţări, fapt care conduce la transformarea culturilor naţionale. În articol este analizată influenţa culturii globalizatoare asupra orientărilor valorice ale tineretului.
Cuvinte-cheie: cultură de masă, globalizare, valori, orientări valorice, tineret.

Globalization in the area of culture intends free motion of ideas, norms, traditions, values, forms of social relations, art “over” states’ frontiers, that leads to transformations of national cultures. In the article there is an analysis of the influence of the mass globalizing culture on the orientation of youth’s social values.
Keywords: mass culture, globalization, values, values orientations, youth.