STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (22), 2014

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (22), 2014

REVISTA
Nr. 2 (22), 2014
Cuprins
ОСОБЕННОСТИ ЭПАТАЖА КАК ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ В ИСКУССТВЕ
ARTICOL

ОСОБЕННОСТИ ЭПАТАЖА КАК ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ В ИСКУССТВЕ

EPATAREA ŞI PARTICULARITĂŢILE EI CA FENOMEN ESTETIC ÎN ARTĂ

THE PECULIARITIES OF EPATAGE AS AN AESTHETIC PHENOMINON IN ART

ECATERINA IUDINA,
lector superior,
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

TATIANA COMENDANT,
conferențiar universitar, doctor în sociologie,
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

В настоящем материале рассматриваются некоторые особенности такого художественно-эстетического явления как эпатаж. Авторы дают краткий анализ возникновения термина, его использование в интеллектуально-художественной среде и семантическую эволюцию. Значительное место отводится осмыслению диалектической сущности эпатажа, как одной из характерных особенностей современного художественного процесса. В статье предпринимается попытка, определив характерные особенности эпатажа, выделить его особую роль по сравнению с провокацией, сенсацией, скандалом, с китчем.
Ключевые слова: эпатаж, искусство, художник, эстетическое явление, эстетическое сознание,провокация, сенсация, скандал, китч.

În lucrare sunt examinate unele particularităţi ale fenomenului artistico-estetic numit epatare. Autorii prezintă o analiză scurtă a originii acestui termen, folosirea lui în mediul artistic şi evoluţia sa semantică. O atenţie deosebită se acordă înţelegerii esenţei dialectice a fenomenului epatare, ca una din particularităţile caracteristice ale procesului artistic contemporan. Determinând particularităţile caracteristice ale fenomenului epatare, în articol se face o încercare de a evidenţia rolul deosebit al acestui fenomen în comparaţie cu provocaţia, senzaţia, scandalul, kitsch-ul.
Cuvinte-cheie: epatare, artă, fenomen artistic, conştiinţă estetică, provocaţie, senzaţie, scandal, kitsch.

In this paper there is an analysis of some peculiarities of such an artstic – aesthetic phenomenon as epatage. The authors give a short analysis of the origin of this term, its use in the intellectual – artistic environment and its semantic evolution. Great attention is drawn to understanding the dialectical essence of epatage as one of the characteristic peculiarities of the modern artistic process. Determining the characteristic features of the phenomenon epatage, in the article there is an attempt to bring out its role in comparison with provocation, sensation,scandal, kitsch.
Keywords: epatage, art, artistic,artistic phenomenon, aesthetic consciousness, provocation, sensation, scandal, kitsch.