Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 4

REVISTA
Nr. 4 (17), 2012
Cuprins
ВОКАЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ ЗЛАТЫ ТКАЧ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ НА СТИХИ АГНЕСЫ РОШКА (II): ГИПЕРТЕКСТ И ИДИОЛЕКТ В ВОКАЛЬНОМ ТВОРЧЕСТВЕ КОМПОЗИТОРА
ARTICOL

ВОКАЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ ЗЛАТЫ ТКАЧ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ НА СТИХИ АГНЕСЫ РОШКА (II): ГИПЕРТЕКСТ И ИДИОЛЕКТ
В ВОКАЛЬНОМ ТВОРЧЕСТВЕ КОМПОЗИТОРА

CICLURILE VOCALE ALE ZLATEI TKACI DIN ULTIMII ANI PE VERSURI DE AGNESA ROŞCA (II):HIPERTEXTUL ŞI IDIOLECTUL ÎN CREAŢIA VOCALĂ A COMPOZITOAREI

ZLATA TKACI’S LAST YEARS’ VOCAL CYCLES BASED ON AGNESA ROSCA’S POETRY (II): HYPERTEXT AND IDIOLECT IN THE COMPOSER’S VOCAL WORKS

ГАЛИНА КОЧАРОВА,
профессор, доктор (кандидат) искусствоведения,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

Статья посвящена памяти Златы Ткач и представляет собой второй из аналитических этюдов, выполненных автором на базе трех последних вокальных циклов композитора, созданных на стихи молдавской поэтессы Агнесы Рошка — „Soare de toamnă”, „E dorul apă vie” и „Ţie”.
Весь триптих этих циклических сочинений трактуется как единый макроцикл, обладающий чертами гипертекста и одновременно реализующий принцип идиолекта. Проблемы, затронутые в статье, рассматриваются сквозь призму современного музыкознания как характеризующие феномен индивидуальной музыкальной интерпретации женской поэзии, а также в плане историческом, в общем контексте позднего творчества композитора.
Ключевые слова: композиторы Республики Молдова, молдавская поэтесса, вокальный цикл, романс, гипертекст, идиолект.

Articolul de faţă este dedicat memoriei Zlatei Tkaci şi prezintă al doilea studiu analitic despre ciclurile vocale „Soare de toamnă”, „E dorul apă vie” şi „Ţie” pe versurile poetesei moldave Agnesa Roşca. Aceste compoziţii pot fi tratate ca un macrociclu cu trăsături de hipertext, în paralel cu realizarea şi celor de idiolect. Problemele propuse pentru discuţie se examinează prin prisma muzicologiei contemporane ca un fenomen de interpretare individuală muzicală a poeziei feminine precum şi sub aspectul istoric al studierii creaţiei târzii a compozitoarei Z. Tkaci
Cuvinte-cheie: compozitori din Republica Moldova, poetesa moldavă, ciclu vocal, hipertext, romanţă, idiolect.

This article is devoted to the memory of Zlata Tkach and represents the second analytical study of her last vocal cycles „Autumn Sun”, „Is Yearning the Water of Life” and „To You” on verses by the Moldovan poetess Agnesa Rosca. These compositions may be treated as a macro-cycle with some features of a hypertext, based on the language correlations explained as idiolect. The problems proposed for discussion are examined from a musicological point of view as a phenomenon of the individual musical interpretation of feminine poetry as well as in the historical aspect of studying the composer’s latest creation.
Keywords: composers from the Republic of Moldova, Moldovan poetess, vocal cycle, hypertext, romance, idiolect.