Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 4

REVISTA
Nr. 4 (17), 2012
Cuprins
РОМАНСЫ О. НЕГРУЦЫ НА СТИХИ А. ПУШКИНА: СТИЛЕВЫЕ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ARTICOL

РОМАНСЫ О. НЕГРУЦЫ НА СТИХИ А. ПУШКИНА: СТИЛЕВЫЕ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

ROMANŢELE LUI O. NEGRUŢA PE VERSURI DE A. PUŞKIN: PARTICULARITĂŢILE STILISTICE ŞI INTERPRETATIVE

ROMANCES BY O. NEGRUTA ON A. PUSHKIN’S POEMS: STYLISTIC AND INTERPRETATIVE PARTICULARITIES

ВИКТОРИЯ НИКИТЧЕНКО,
преподаватель,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

В настоящей статье впервые в автохтонном музыкознании исследуются романсы О. Негруцы на стихи великого русского поэта А.С. Пушкина. Автор анализирует стилевую специфику музыкального языка О. Негруцы, включая проблемы мелоса, гармонии, формы, а также исполнительские особенности каждого романса.
Ключевые слова: стих, звук, романс, архитектонические приемы, музыкальный язык, исполнительские особенности.

În articolul de faţă pentru prima dată în muzicologia autohtonă sunt cercetate romanţele scrise de O. Negruţa pe versurile marelui poet rus A.S. Puşkin. Autoarea analizează specificul stilistic al limbajului muzical al lui O. Negruţa, inclusiv tratarea melosului, armoniei, formei, relevând de asemenea şi particularităţile interpretative ale fiecarei romanţe.
Cuvinte-cheie: vers, sunet, romanţă, trăsături arhitectonice, limbaj muzical, particularităţi interpretative.

In the present article, for the first time in the national musicology, the romances written by O. Negruta on poems by the Great Russian poet A.S. Pushkin are studied. The author analyzes the stylistic features of O. Negrutа’s musical language, including the problems of melody, harmony, form as
well as the interpretation particularities of each romance.
Keywords: verse, sound, romance, architectonic features, musical language, interpretation particularities.