Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 4

REVISTA
Nr. 4 (17), 2012
Cuprins
КАНТАТЫ 40-Х ГОДОВ ХХ В. В ТВОРЧЕСТВЕ КОМПОЗИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА: ИСТОРИЯ И ИНТРАИСТОРИЯ
ARTICOL

КАНТАТЫ 40-Х ГОДОВ ХХ В. В ТВОРЧЕСТВЕ КОМПОЗИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА: ИСТОРИЯ И ИНТРАИСТОРИЯ

CANTATELE DIN DECENIUL AL PATRULEA AL SEC. XX ALE COMPOZITORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA: ISTORIA ŞI INTRAISTORIA

THE CANTATAS OF THE 1940’S BY THE COMPOSERS FROM THE REPUBLIC OF MOLDOVA: HISTORY AND INTRA-HISTORY

НАДЕЖДА КАУЛЯ,
преподаватель,
Приднестровский государственный университет им. Т.Г.Шевченко, г. Тирасполь,
докторант Академии музыки, театра и изобразительных искусств

Cтатья документального характера посвящена обсуждению фактов истории и интраистории (по М. де Унамуно), касающихся создания кантат композиторами Республики Молдова в период 1940-х годов. Автор раскрывает неизвестные обстоятельства сочинения и идеологической оценки кантат «Стефан Великий» (1946), «С нами Ленин, с нами Сталин» или «Бессарабцы» (1947), марш-кантаты «Привет коммунистам Молдавии» (1949), Юбилейной кантаты «на случай», посвященной 25-летию Молдавской ССР Шт. Няги, а также одноименной
кантаты по тому же случаю, сочиненной в соавторстве Д. Гершфельдом, Л. Гуровым и Н. Пономаренко (1949).
Ключевые слова: кантата, кантата «на случай», кантата «на заказ», советская кантата, композиторы Республики Молдова.

Lucrarea de faţă poartă un caracter documentar şi reprezintă о descifrare a faptelor istorice şi intraistorice (după Miguel de Unamuno) legate de crearea cantatelor de către compozitorii din Republica Moldova în anii ’1940. Autoarea relevă factori necunoscuţi privind compunerea şi evaluarea
ideologică a cantatelor „Ştefan cel Mare” (1946), „Cu noi este Lenin, cu noi este Stalin” sau „Basarabenii” (1947), a cantatei jubilare „25 de ani de la proclamarea RSSM” de Ştefan Neaga, precum şi a cantatei omonime compuse cu aceiaşi ocazie de coautorii D. Gherşfeld, L. Gurov şi N. Ponomarenco (1949).
Cuvinte-cheie: cantata, cantata „la comandă”, cantata „cu ocazie”, cantata sovietică, compozitori din Republica Moldova.

The article has a documentary character and is devoted to the discussion of the facts of history and intra-history (after Miguel de Unamuno) regarding the composition of cantatas by the composers from the Republic of Moldova in the 1940’s. The author reveals unknown factors concerning the composition and ideological assessment of such cantatas as „Ştefan cel Mare” (1946), „Lenin is with us, Stalin is with us” or „The Bassarabians” (1947), the jubilee Cantata “25 years of the proclamation of the SSRM” by Ştefan Neaga, as well as the Cantata of the same name composed on the same occasion by the co-authors D. Ghersfeld, L. Gurov and N. Ponomarenco (1949).
Keywords: cantata, occasional cantata, cantata „on commission”, Soviet cantata, composers from the Republic of Moldova.