STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (22), 2014

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (22), 2014

REVISTA
Nr. 2 (22), 2014
Cuprins
ABSOLVENŢII CATEDREI REGIE AMTAP ŞI AMPLASAREA LOR ÎN CÂMPUL MUNCII
ARTICOL

ABSOLVENŢII CATEDREI REGIE AMTAP ŞI AMPLASAREA LOR ÎN CÂMPUL MUNCII

GRADUATES OF DIRECTOR DEPARTMENT AND THEIR LOCATION EMPLOYED

IURIE CARAMAN,
conferențiar cercetător AȘM,
doctor în sociologie, cercetător ştiinţific coordonator,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Articolul reprezintă o faţetă mai rar întâlnită în cercetarea stratificării socioculturale din Republica Moldova – specialiştii responsabili de oferirea produsului cultural, care şi este consumul cultural oferit populaţiei din Republica Moldova. Stratificarea culturală presupune studierea consumului cultural al populaţiei, studiază stilul de viaţă, prestigiul social al consumatorului, abilitatea cunoaşterii limbii materne şi a limbilor străine. În prezentul articol a fost analizată amplasarea în câmpul muncii a şase grupe de absolvenţi ai catedrei Regie a Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Republica Moldova.
Cuvinte-cheie: cultură, absolvenţi, catedra Regie, promoţie, câmpul muncii.

This paper is only a facet that is seldom met in the study of social – cultural stratifications in the Republic of Moldova – the specialists responsible for offering the cultural product that is namely the cultural consumption offered to the population from the Republic of Moldova. The stratification of culture presupposes to make a study of the population’s cultural consumption, of the style of life, the consumer’s social prestige and the ability of speaking the native and foreign languages. The article pointed out the problem of employing six groups of graduates of the Direction Department of the Academy of Music, Theatre and Fine Arts from the Republic of Moldova.
Keywords: culture, graduate, Direction Department, series of graduates, field of activity.