STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (22), 2014

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (22), 2014

REVISTA
Nr. 2 (22), 2014
Cuprins
ACTORUL CA ENERGIE VIZIBILĂ
ARTICOL

ACTORUL CA ENERGIE VIZIBILĂ

ACTOR AS THE VISIBLE ENERGY

IRINA CATEREVA,
lector superior, competitoare,
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Ca formă deosebită a existenţei materiei, energia interpătrunde toată esenţa actorului. Orice manifestare a lui în exterior reprezintă o energie: emoţională, fizică, psihică etc., care încarcă și unește întreaga esenţă umană. Cuvântul actorului, sunetul, gestul sau mişcarea, încadrându-se în procesul materializării energiilor, capătă o neobişnuită libertate şi putere de influenţă.
Cuvinte-cheie: energie, actorul-om, expresivitatea actoricească, translaţia energiei, câmpul energetic, reflectare şi asimilare a energiei, mijloacele transcendentale de expresivitate ale actorului.

Energy as a particular form of existence of matter, permeates all the human being an actor. Any manifestation of an actor outside represents energy: emotional, physical, psychological, etc. that fill and combine all his essence of the human. His word or sound, gesture, or movement, becoming a process of materialization of the energies, having an extraordinary freedom and force of impact.
Keywords: energy, the actor-man, expressiveness of the actor, transmission of energy, energy field, reflection and receipt of energy, ttranscendental means of expressiveness of the actor.