STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (22), 2014

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (22), 2014

REVISTA
Nr. 2 (22), 2014
Cuprins
CORELAŢIA ELEMENTELOR COLOANEI SONORE
ARTICOL

CORELAŢIA ELEMENTELOR COLOANEI SONORE

CORELAŢIA ELEMENTELOR COLOANEI SONORE

ANDREI BURUIANĂ,
conferenţiar universitar interimar,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Coloana sonoră a unui film nu este doar un amestec al celor trei elemente sonore: vocea umană, muzica şi zgomotele. Relaţiile în care se află acestea, interconexiunea reciprocă şi, totodată, cu imaginea la crearea filmului, determină succesul operei cinematografice. Nu poate fi negat simţul selectării sunetelor strict necesare, cât şi genul, gustul realizatorului filmului. Un regizor modern mizează nu doar pe sunetele naturale, dar caută, creează combinări şi sunete metadiegetice, acordă prioritate unui sau altui ingredient, modifică parametrii lor (intensitatea, timbrul, durata), ca prin intermediul acestora să manipuleze sentimentele şi starea de spirit a publicului spectator.
Cuvinte-cheie: sunet, coloană sonoră, zgomot, selectare, proces mintal, relaţie, conexare, convieţuire, echilibru, manipulare, volum, timbru, durată, linişte absolută.

The soundtrack of a film is not just a mixture of the three elements of sound: the human voice, music and noise. Relationships in which they stand, how they are connecting with each other and, at the same time, with the motion picture in order to create the filmic image determines the success of the cinematographic artwork. It cannot be denied selection sense of strictly necessary sounds as well as film genre and director’s taste. A modern director relies not only on natural sounds but looking for and creates combinations and metadiegetic, gives priority to one or another ingredient, modifies their parameters (intensity, timbre, duration) so that through thereof to manipulate audience’s feelings.
Keywords: sound, soundtrack, noise, selection, mental effort, relationship, connection, coexistence, balance, manipulation, volume, timbre, duration, absolute silence.