STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (22), 2014

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (22), 2014

REVISTA
Nr. 2 (22), 2014
Cuprins
CUVÂNTUL ŞI SUNETUL ÎN SPECTACOLUL TEATRAL EXPERIMENTAL
ARTICOL

CUVÂNTUL ŞI SUNETUL ÎN SPECTACOLUL TEATRAL EXPERIMENTAL

THE WORD AND THE SOUND IN THE EXPERIMENTAL THEATRICAL PERFORMANCE

LUCIA CIOBANU,
lector,
Academia de Muzica, Teatru și Arte Plastice

În viaţa noastră săracă şi prozaică de azi, cu inteligenţa fragmentată şi meschinăria sufletească, distrugem nobleţea şi forţa cuvintelor. Vorbirea în teatrul occidental serveşte, de cele mai dese ori, doar la exprimarea conflictelor psihologice specifice omului şi situaţiei lui în actualitatea cotidiană a vieţii. Uităm sau poate nici nu ne dăm seama că fiecare sunet poartă încărcătură spirituală, esenţă etică, fiinţă atmosferică, emoţională, posibilitate de a transporta o stare, de a mijloci o dispoziţie. În ultimul timp, personalități marcante din domeniul teatrului îşi pun întrebări privind sarcina teatrului faţă de literatură, rolul textului dramatic şi locul pe care-l ocupă în spectacolul de teatru, pornind de la faptul că textul a fost unul din
ultimele elemente care a fost adăugat artei teatrale.
Cuvinte-cheie: cuvânt, sunet, text dramatic/text, element nonverbal, limbaj articulat/verbal, spectacol teatral experimental.

In our poor and prosaic live of today, with our fragmented intelligence and meanness in our souls, we destroy the nobility and strength of words. Speaking, in the occidental theater serves the most, only to the expression of specific human psychological conflicts and it’s situation in the actuality of daily life. We forget or do not realize that every sound carries in it a spiritual load, ethics essence, an atmospheric being, emotional, an opportunity to carry a state to mediate a disposition. Lately, major theater people ask themselves questions about theaters task to literature, the role of the dramatic text and the place it occupies in the theater, from the fact that the text was one of the last item that was added to the theatrical art.
Keywords: word, sound, dramatically text/text, nonverbal element, articulated language/verbal, experimental theatrical performance.