Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 4

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 4

REVISTA
Nr. 4 (17), 2012
Cuprins
INTERPRETAREA GENULUI DE COLINDĂ ÎN CREAŢIA COLO SUS, COLO MAI JOS DE DUMITRU BELINSCHI
ARTICOL

INTERPRETAREA GENULUI DE COLINDĂ ÎN CREAŢIA COLO SUS, COLO MAI JOS DE DUMITRU BELINSCHI

THE INTERPRETATION OF THE CAROL GENRE IN THE CREATION COLO SUS, COLO MAI JOS BY DUMITRU BELINSCHI

FEDORA BURLAC,
doctorandă,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Articolul dat face o prezentare a creaţiei ,,Colo sus, colo mai jos” de Dumitru Belinschi şi reflectă trăsăturile de bază ale genului de colindă în viziunea compozitorului autohton. Cercetătoarea analizează forma lucrării, ţinând cont atât de structura textului popular, cât şi de particularităţile de dezvoltare a tematismului muzical. O importanţă deosebită se acordă aprecierii sistemului modal-tonal şi rolului acestuia în redarea coloritului folcloric al piesei. Aici, sunt relevate şi metodele de prelucrare a materialului muzical, care este adus la nivelul unui stil componistic contemporan. Problema tratării genului nu este abordată doar la nivel teoretic, ci şi la nivelul interpretării corale.
Cuvinte-cheie: Colo sus, colo mai jos, genul de colindă, folclor, gândire modal-tonală, moduri omonime, cor de bărbaţi, dialogul vocilor, contrastul vocal-timbral, alternanţa funcţională a vocilor.

The given article is a presentation of the creation ”Colo sus, colo mai jos” by Dumitru Belinschi and reflects the basic features of the carol genre in the native composer’s vision. The researcher analyzes the form of the work, considering the structure of the popular text and the peculiarities of musical thematism developing. Special importance is given to the modal-tonal system and its role in the playback of the folkloric colours of the piece. There are also revealed the processing methods of the musical material that is elevated to the contemporary compositional style. The problem of genre treatment is not approached only at a theoretical level, but at a choral interpretation level as well.
Keywords: Colo sus, colo mai jos, carol genre, folklore, modal-tonal thinking, homonymous modes, male choir, dialogue of voices, vocal-timbral contrasts, functional alternation of voices.