Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 4

REVISTA
Nr. 4 (17), 2012
Cuprins
РЕЛИГИОЗНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ТВОРЧЕСТВА Д. КИЦЕНКО ГЛАЗАМИ КОМПОЗИТОРА
ARTICOL

РЕЛИГИОЗНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ТВОРЧЕСТВА Д. КИЦЕНКО ГЛАЗАМИ КОМПОЗИТОРА

PROBLEMATICA RELIGIOASĂ A CREAŢIEI LUI D. KITSENKO ÎN VIZIUNEA COMPOZITORULUI

RELIGIOUS PROBLEMATIC IN D. KITSENKO’S CREATION: THE COMPOSER’S VIEW

НАТАЛЬЯ ОЗАРЕНСКАЯ

Статья Н. Озаренской посвящена изучению религиозной проблематики творчества Д. Киценко. Автор цитирует и комментирует высказывания композитора, помогающие прояснить его отношение к таким категориям, как вера, христианство, православие, символы
Ветхого и Нового Завета. Эти наблюдения способствуют более глубокому пониманию композиторского мышления и могут стать важным методологическим звеном для анализа произведений Д. Киценко духовной тематики.
Ключевые слова: вера, христианство, православие, Ветхий и Новый Завет, Ave Maria, Pater Noster, De profundis, Kyrie, Mariengebet, Exodus.

Articolul semnat de N. Ozarenskaia este consacrat studierii aspectelor religioase în creaţia lui D. Kitsenko. Autoarea citează şi comentează viziunea compozitorului asupra unor asemenea categorii cum sunt: credinţa, creştinismul, ortodoxia, simbolurile Vechiului şi Noului Testament. Aceste observaţii permit o înţelegere mai profundă a gândirii compozitorului şi reprezintă un element important al metodologiei analitice a opusurilor cu tematică spirituală semnate de D. Kitsenko.
Cuvintele-cheie: credinţa, creştinism, Ortodoxia, Vechiul şi Noul Testament, Ave Maria, Pater Noster, De profundis, Kyrie, Mariengebet, Exodus.

The article written by N. Ozarenskaia is devoted to the study of the religious aspects in D. Kitsenko’s creation. The author includes detailed comments on the composer’s own statements in order to clarify his attitude to such categories as belief, Christianity, Orthodoxy, the Old and New Testament symbols. These observations have a particular value as part of the analysis of D. Kitsenko’ opuses that have spiritual themes.
Keywords: belief, Christianity, Orthodoxy, the Old and New Testament, Ave Maria, Pater Noster, De profundis, Kyrie, Mariengebet, Exodus.