Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 4

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 4

REVISTA
Nr. 4 (17), 2012
Cuprins
ARTA INSTRUMENTALĂ DE GRUP ÎN MUZICOGRAFIA CANTEMIRIANĂ
ARTICOL

ARTA INSTRUMENTALĂ DE GRUP ÎN MUZICOGRAFIA CANTEMIRIANĂ

THE GROUP INSTRUMENTAL ART IN CANTEMIRIAN MUSICOGRAPHY

VICTOR GHILAŞ,
conferenţiar universitar, doctor în studiul artelor,
Academia de Ştiinţe a Moldovei

Studiul de faţă îşi propune ca obiectiv clarificarea unor aspecte puţin studiate în literatura de specialitate. Muzica militară a timpului a constituit una din preocupările importante ale savantului Dimitrie Cantemir. Ca parte a armatei otomane, aceasta are o istorie bogată, stabilindu-se în viaţa
militară încă din perioada de înflorire a civilizaţiei medievale musulmane. Începând cu a doua jumătate a secolului al XVI-lea, muzica orientală începe să se stabilească rapid în cultura şi practica artistică a Principatelor Române, aşa cum influenţa turcă (politică, economică, militară), creşte în întreaga societate. Judecând din informaţiile furnizate de către D. Cantemir în lucrarea „Descrierea Moldovei”, se poate deduce că mediul urban (în primul rând, curtea domnească şi cercurile protipendadei locale) a fost locul principal de exprimare pentru arta musulmană. Această expansiune se produce prin intermediul aşa-numitei ”Musica turcica” (conform lui D. Cantemir), şi anume participarea nemijlocită a muzicii militare turceşti, numită tabulhanea sau mehterhanea. Potrivit observaţiilor cantemiriene, mediul de manifestare a muzicii militare a fost unul
destul de variat cu prezenţa în timpul antrenamentelor militare, pe câmpul de luptă, la inaugurarea pe tron a domnitorilor, la căftănirea acestora şi a marilor boieri, la evenimente oficiale, la ceremoniile importante ale curţii, la sărbători, la adunările divanului, în timpul vizitelor şi soliilor, la primirea marilor demnitari ai Înaltei Porţi, la reconfirmarea la tron. Toate acestea indică importanţa muzicii militare în viaţa socială, politică şi culturală a Imperiului Otoman, Moldova şi a Munteniei. Din acest punct de vedere, lucrările lui D. Cantemir sunt o sursă valoroasă de documentare la această temă.
Cuvinte-cheie: Dimitrie Cantemir, fanfara militară, Imperiul Otoman, mehter, mehterhanea, muzica militară, tabulhanea, Ţara Moldovei, Ţara Românească.

This study aims to clarify some issues that have been less investigated in the musicological literature. The military music of his time was an important part of the scholastic concerns of Dimitrie Cantemir. As a part of the Ottoman army, it has a rich history, and becomes established in the military life as early as the blossoming period of the classic medieval Muslim civilization. Starting with the second half of the 16th century, the Oriental music begins to establish itself quickly in the culture and the artistic practice of the Romanian Principalities, as the Turkish influence (political, economical, military) increases in the entire society. Judging from the information provided by D. Cantemir in his „Description of Moldova”, it may be inferred that the urban milieu (first of all, the ruler’s court and nobility’s circles) was the primary place of expression for the Muslim art. This expansion occurs by means of the so-called “musica turcica” (according to D. Cantemir), i.e. the immediate participation of Turkish military music which was called tabulhanea or mehterhanea. According to his observations, the milieu for the manifestation of military music was quite varied – during military trainings, on the battlefield, at the rulers’ inauguration to the throne, at their dismissal, at official events, at major ceremonies, at feasts, at divan’s sessions, which took place at the ruler’s courts, it was used during visits, at the receipt of major officials of the Ottoman Empire, at the reconfirmation to the throne. All these indicate the importance of military music in the social, political and cultural life of the Ottoman Empire, Muntenia and Moldova. From this point of view, the works of D. Cantemir are a valuable source of documentation on this issue.
Keywords: Dimitrie Cantemir, military fanfare, the Ottoman Empire, mehter, mehterhanea, military music, tabulhanea, Moldova, Wallachia.