STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (23), 2014

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (23), 2014

REVISTA
Nr. 3 (23), 2014
Cuprins
ОБ ОСНОВНЫХ АСПЕКТАХ ВОСПИТАНИЯ МЫШЛЕНИЯ МУЗЫКАНТА-ИСПОЛНИТЕЛЯ
ARTICOL

ОБ ОСНОВНЫХ АСПЕКТАХ ВОСПИТАНИЯ МЫШЛЕНИЯ МУЗЫКАНТА-ИСПОЛНИТЕЛЯ

ASPECTELE DE BAZĂ ALE EDUCAŢIEI GÂNDIRII MUZICIENILOR-INTERPREŢI

ON MAIN ASPECTS OF DEVELOPING PERFORMING MUSICIAN’S THINKING

СЕРГЕЙ ВАРТАНОВ,
профессор, кандидат искусствоведения,
Саратовская Государственная Консерватория им. Л.В. Собинова

В статье представлены тезисы, посвященные центральным вопросам воспитания музыканта-исполнителя: от факторов оптимизации подготовки инструменталистов-солистов и до исследования мышления и восприятия в системе фортепианной (клавирной) культуры. Особое значение в становлении профессионала высокого класса приобретает мышление в концепции – на её системообразующее значение в исполнительской интерпретации указал С. Рахманинов. В свете избранной пианистом концепции открывается система связей в сочинении: как внутренних, так и с миром культуры, а также с принципами мышления исполнителя. Изучение концепции
требует привлечения современных методов познания – предлагаемый метод интеграции концепции предлагает вариант интерполяции общей теории концептуальной интеграции М. Тёрнера и Ж. Фоконье.
Ключевые слова: мышление, восприятие, фортепианная культура, исполнительская интерпретация, интеграция концепции.

În articol sunt prezentate tezele consacrate problemelor legate de educarea muzicianului-interpret: de la factorii de optimizare a formării instrumentiștilor-soliști și până la studierea gândirii și percepției în sistemul culturii pentru pian (clavir). O atenție deosebită în formarea unui interpret profesionist are gândirea în concepție. În tratarea interpretativă, S. Rahmaninov a relevat importanţa acestui fenomen. În lumina conceptului ales de pianist se deschide un sistem complex de relații în interiorul compoziției, principiile de gândire ale interpretului. Studierea concepției impune şi aplicarea metodelor cognitive moderne. Metoda prezentată de integrare a conceptului se bazează pe interpolarea teoriei comune de integrare a conceptului lui M.Turner și G.Fauconnier.
Cuvinte-cheie: gândire, percepție, cultură pianistică, tratare interpretativă, integrarea conceptului.

The article presents thesis on a wide range of problems connected with the development of a performing musician: from optimization of solo performer’s training to studying of perception and thinking in the system of piano (clavier) culture. Special attention in the development of a professional performer is paid to thinking within conception, considered a system building element of performer’s interpretation by S. Rachmaninov. Choosing a certain conception performer determines a complex system of relations inside the composition, principles of performer’s thinking and the world of culture in general. Studying of conception requires applying modern cognitive methods. The method presented in the article is based on interpolation of the common theory of concept integration by M.Turner, G.Fauconnier.
Keywords: thinking, perception, piano culture, performer’s interpretation, concept integration.