STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (23), 2014

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (23), 2014

REVISTA
Nr. 3 (23), 2014
Cuprins
FOLCLORUL MUZICAL CA DISCIPLINĂ DIDACTICĂ ÎN SUA ȘI REPUBLICA MOLDOVA: ECOURI ALE UNEI CĂLĂTORII
ARTICOL

FOLCLORUL MUZICAL CA DISCIPLINĂ DIDACTICĂ ÎN SUA ȘI REPUBLICA MOLDOVA: ECOURI ALE UNEI CĂLĂTORII

MUSICAL FOLKLORE AS AN EDUCATIONAL SUBJECT IN THE USA AND REPUBLIC OF MOLDOVA: RESONANCES OF A TRIP

DIANA BUNEA,
conferențiar universitar, doctor în studiul artelor,
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Autorul prezintă mai multe impresii legate de predarea folclorului în statele Utah şi Wyoming (SUA), unde a avut câteva prezentări şi comunicări despre folclorul românesc din Republica Moldova, la invitaţia Universităţii din Wyoming, Laramie. Autorul a semnalat câteva particularităţi ale sistemului american de educaţie muzicală, în şcoli şi colegii. În SUA, folclorul este studiat la Universitate şi include numeroase materiale despre folclorul celor mai diferite naţiuni ale lumii. Abordarea cu caracter exhaustiv, specifică sistemului american de educaţie muzicală oferă studenţilor posibilităţi de studiu deosebite. Autorul susţine ideea preluării unor asemenea abordări didactice şi în predarea folclorului românesc în Moldova, la AMTAP, şi înaintează ideea creării unui curs de folclor al popoarelor lumii la aceeaşi instituţie, care va contribui la promovarea proceselor culturale moderne.
Cuvinte-cheie: folclor muzical românesc, educaţie muzicală, metodă didactică, folclor al popoarelor lumii.

The author presents some impressions about teaching folklore in the states of Utah and Wyoming (USA), where she had some presentations and reports about the Romanian folklore music from Moldova. She was invited to give lectures by the University of Wyoming, Laramie. The author is writing about a couple of peculiarities of the American musical educational system, in schools and colleges. In the USA, the folklore is a subject taught in the University and it includes large materials about the folklore of various nations of the world. The exhaustive approach, specific for the American teaching system, offers the students many studying possibilities. The author submits the idea of such an approach in teaching folklore at the Academy
of Music, Theatre and Fine Arts in Moldova and promoted the idea of fondation a special subject about the world folklore.
Keywords: Romanian musical folklore; musical education; teaching method; the world folklore.