STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (23), 2014

REVISTA
Nr. 3 (23), 2014
Cuprins
ORGANIZAREA SONORĂ A LUCRĂRII MUZICALE – O PREOCUPARE CONSTANTĂ A COMPOZITORULUI (REFLEXII DIDACTICE ALE PROFESORULUI DE COMPOZIŢIE)
ARTICOL

ORGANIZAREA SONORĂ A LUCRĂRII MUZICALE – O PREOCUPARE CONSTANTĂ A COMPOZITORULUI (REFLEXII DIDACTICE ALE PROFESORULUI DE COMPOZIŢIE)

SOUND ORGANIZATION OF THE MUSICAL WORK – A CONSTANT PREOCUPATION OF COMPOSERS (TEACHING REFLECTIONS OF A PROFESSOR OF COMPOSITION)

GHENADIE CIOBANU,
profesor universitar interimar,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Autorul articolului relevă o viziune proprie asupra unei probleme-cheie cu referire la organizarea sonoră a lucrării muzicale în procesul de educaţie a viitorilor compozitori . În articol sunt dezbătute chestiuni de selecţie şi de prelucrare a materialului muzical sub toate aspectele: intonaţional, melodic, armonic, sintactic, ritmic-temporal, timbral, formal, stilistic etc., sunt propuse metode de abordare practică a fenomenelor de creaţie în procesul de predare-învăţare din domeniu.
Cuvinte-cheie: compoziţie muzicală, creaţie, compozitor, organizare sonoră, materie sonoră, moduri, intonaţie, melodie.

The author of the article reveals his own vision of key issues relating to the musical sound organization of the work in the process of education of future composers. In the article are debated matters of selecting and processing musical material in all aspects: intonation, melodic, harmonic, rhythmic-temporal, syntactical, stylistic, formal, timbral, etc., are proposed practical approaches to the phenomena of creation in the teaching and learning in the field of composing music.
Keywords: musical composition, composing, composer, sound organization, sound material, modes, intonation, melody.