STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (23), 2014

REVISTA
Nr. 3 (23), 2014
Cuprins
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ИСПОЛНЕНИЯ КАМЕРНОГО ВОКАЛЬНОГО РЕПЕРТУАРА (РУССКИЕ ПЕСНИ, РОМАНСЫ)
ARTICOL

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ИСПОЛНЕНИЯ КАМЕРНОГО ВОКАЛЬНОГО РЕПЕРТУАРА (РУССКИЕ ПЕСНИ, РОМАНСЫ)

UNELE PARTICULARITĂŢI DE INTERPRETARE A REPERTORIULUI VOCAL-CAMERAL (CÂNTECE RUSEŞTI, ROMANŢE)

SOME PARTICULARITIES OF PERFORMING THE CHAMBER VOCAL REPERTORY (RUSSIAN SONGS, ART SONGS)

ЛЮДМИЛА АГА,
и. о. доцента,
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств

В статье автор излагает некоторые особенности интерпретации камерно-вокального репертуара – русские песни, романсы – основываясь на сочинениях композиторов П. Чайковский, С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков, M. Глинка, A. Даргомыжский, A. Рубинштейн, а также рассматривает указания преподавателя вокала, который работает с концертмейстром над камерно-вокальным репертуаром. Кроме того, автор трактует некоторые понятия о вокальном стиле, которые необходимы исполнителям. Большое внимание уделяется созданию образа и работе педагога по улучшению вокальной технике, интеллекта и уровня культуры в целом.
Ключевые слова: голос, камерно-вокальный репертуар, исполнитель, искусство, певец-актер, текст, романс.

În articol autoarea prezintă unele particularităţi de interpretare a repertoriului vocal-cameral – cântece ruseşti, romanţe – axate pe creaţiile compozitorilor P. Ceaikovski, S. Rahmaninov, N. Rimski-Korsakov, M. Glinka, A. Dargomîjski, A. Rubinstein, cât şi unele indicaţii ale profesorului de canto cântăreţilor-actori, care lucrează cu concertmaistru asupra repertoriului vocal-cameral. Autoarea tratează de asemenea unele noţiuni de stil vocal necesare pentru interpreţi. Se acordă atenţie sporită chipului personajului şi lucrului profesorului în scopul îmbunătăţirii tehnicii vocale, a intelectului şi a nivelului de cultură în general.
Cuvinte-cheie: voce, repertoriu vocal-cameral, interpret, muzică, artă, cântăreţ-actor, text, romanţă.

In the article the author presents some particularities of interpretation of the vocal-chamber repertory: Russian songs and art songs (romances), works by P.Tchaikovsky, S. Rachmaninov, N. Rimsky-Korsakov, M. Glinka, A. Dargomyzhsky, A. Rubinstein and the music teacher’ s instructions to the singers-actors when they work with the concertmaster on the chamber music repertory. The author also considers some concepts (notions) of music style that are necessary for interpreters. Much attention is given to the character of the work, to certain subtleties of performing a romance as well as to the teacher’s permanent work on the improvement of singing technique, intellect and the level of culture in general.
Keywords: voice, chamber vocal repertory, performer, music, art, singer-actor, text, art song.