STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (23), 2014

REVISTA
Nr. 3 (23), 2014
Cuprins
КАПРИС 24 Н. ПАГАНИНИ В ТРАНСКРИПЦИИ В. ЛУЦЭ: К ПРОБЛЕМЕ СИНТЕЗА СТИЛЕЙ В ЦИМБАЛЬНЫХ ТРАНСКРИПЦИЯХ
ARTICOL

КАПРИС 24 Н. ПАГАНИНИ В ТРАНСКРИПЦИИ В. ЛУЦЭ: К ПРОБЛЕМЕ СИНТЕЗА СТИЛЕЙ В ЦИМБАЛЬНЫХ ТРАНСКРИПЦИЯХ

CAPRICIUL 24 DE N. PAGANINI ÎN TRANSCRIPȚIA LUI V. LUȚĂ: PROBLEMA SINTEZEI STILURILOR ÎN TRANSCRIPȚIA PENTRU ȚAMBAL

N. PAGANINI CAPRICE 24 IN TRANSCRIPTIONE V. LUTSE: THE PROBLEM OF SYNTHESIS OF DULCIMER’S CTYLES TRANSCRIPTIONE

Игорь Теуту ,
aспирант,
Прикарпатский Национальный Университет им. В. Стефаныка,
г. Ивано-Франковск, Украина

Данное исследование выявляет наиболее существенные отличия с точки зрения синтеза стилей в свободных обработках и авторских редакциях для цимбал. В статье раскрыты основные принципы стилевых взаимоотношений на примере каприса 24 Н. Паганини в транскрипции для цимбал В. Луцэ. Вместе с тем выявлены особенности его интерпретаторско-транскрипторского стиля.
Ключевые слова: цимбалы, транскрипция, синтез стилей, каприс 24 Н. Паганини, В. Луцэ, репертуар цимбалиста.

Acest studiu identifică cele mai importante deosebiri în ceea ce priveşte sinteza stilurilor în prelucrările libere şi redacţiile de autor pentru ţambal. În articol se dezvăluie principiile de bază ale relaţiilor stilistice pe exemplul Capriciului 24 de Paganini în transcrierea pentru ţambal a lui V. Luţă. Totodată, sunt evidenţiate particularităţile stilului său de transcriere.
Cuvinte-cheie: ţambal, transcriere, sinteza stilurilor, capriciul 24 de N. Paganini, V. Luţă, repertoriul ţambalistului.

This study reveals the most significant differences in terms of the synthesis of styles in free adaptations and an author’s versions for dulcimer. In the article are revealed the basic principles of stylistic relationships on the example of Paganini’s Caprice 24, transcription for dulcimer by V. Lutse. At the same time are presented the peculiarities of his interpretationtranscription style.
Keywords: dulcimer, transcription, synthesis of styles Caprice 24 N. Paganini, V. Lutse, dulcimer repertoire.