STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (23), 2014

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (23), 2014

REVISTA
Nr. 3 (23), 2014
Cuprins
АВАНГАРД КАК ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИСКУССТВА СОВРЕМЕННОСТИ
ARTICOL

АВАНГАРД КАК ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИСКУССТВА СОВРЕМЕННОСТИ

AVANGARDISMUL – COMPONENT DE BAZĂ AL ARTEI CONTEMPORANE

AVANT-GARDE – A FUNDAMENTAL ELEMENT OF CONTEMPORARY ART AND CULTURE

ЕКАТЕРИНА ЮДИНА,
старший преподаватель,
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств

МАРИЯ ПЛAТИКА,
старший преподаватель,
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств

НИКОЛАЕ НЕГРУ,
старший преподаватель,
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств

В настоящей работе поднимаются вопросы, связанные с необходимостью и актуальностью преподавания такого направления в искусстве, как авангард. Авторы указывают на ведущую роль и необходимость подготовки современных специалистов в рамках АМТАП, способных с позиций современности осмыслить данную тему. Авторы анализируют и указывают изменения взглядов ориентиров позиций современной молодежи, что ставит новые задачи в совершенствовании современных учебных планов и программ. В работе исследуется практика преподавания тем, связанных с авангардным искусством и культурой в высших учебных заведениях художественного профиля. В заключении работы даются практические рекомендации по улучшению качества преподавания тем авангардного искусствa современности.
Ключевые слова: авангард, искусствo, авангардное искусство, течения в искусстве, художественно-эстетическоe сознаниe, художественный феномен.

În lucrare sunt abordate probleme ce ţin de oportunitatea şi necesitatea predării avangardismului în calitate de curent artistic. Autorii atenţionează asupra necesităţii pregătirii specialiştilor din cadrul AMTAP, capabili să conştientizeze, de pe poziţiile contemporaneităţii, tema respectivă. Sunt menţionate şi analizate schimbările valorice ale tineretului contemporan, ceea ce necesită o abordare diferită în conţinuturile planurilor şi disciplinelor de studii. În lucrare este cercetată experienţa predării temelor legate de arta şi cultura avangardistă în instituţiile superioare de
învăţământ cu profil artistic. În încheiere sunt propuse recomandări practice pentru îmbunătăţirea calităţii predării temelor ce ţin de arta avangardistă.
Cuvinte-cheie: avangardism, artă, artă avangardistă, curente şi orientări în artă, conştiinţă artistico-estetică, fenomen artistic.

The paper examines problems that refer to the necessity and opportunity of teaching avant-gardism as an artistic trend. The authors draw attention to the necessity of training specialists within the Academy of Music, Theatre and Fine Arts, capable of understanding this theme from contemporary positions. The authors mentions and analyses the value changes of contemporary young people that require the reorganisation of the university curriculum. In the article is considered the experience of teaching the themes referring to avant-gardist art and culture in higher education institutions with artistic profile. In conclusion are proposed practical recommendations for improving the quality of teaching the themes (material) concerning avant-gardist culture and art.
Keywords: avant-gardism, art, avant-gardism art, trends in art, artistic-aesthetic consciousness, artistic phenomenon.