STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (23), 2014

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (23), 2014

REVISTA
Nr. 3 (23), 2014
Cuprins
DESENUL ȘI PICTURA. MODALITĂȚI DE PREDARE
ARTICOL

DESENUL ȘI PICTURA. MODALITĂȚI DE PREDARE

DRAWING AND PAINTING. TEACHING METHODS

VLADIMIR LOZOVANU,
doctorand, Academia de Științe a Moldovei
lector superior, master în arte plastice,
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

În acest articol se urmăreşte reflectarea celor mai importante compartimente în asigurarea calitativă a procesului de studii la disciplinele fundamentale – Desenul şi Pictura – la Facultatea Arte Plastice. Se menţionează rolul respectării curriculumului şi ajustarea noilor metode didactice, fără a neglija importanţa şcolii tradiţionale în artele plastice.
Cuvinte-cheie: desen, pictură, arte plastice, disciplină, modalitate, curriculum.

The paper is focused on examining the most important compartments for ensuring qualitatively the process of studying the fundamental subjects Drawing and Painting at the Faculty of Fine Arts. Mention is made about the role of respecting the curriculum and adjusting the new teaching methods without disregarding the importance of the traditional school in plastic arts.
Keywords: drawing, painting, plastic arts, subject, method, curriculum.