STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (23), 2014

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (23), 2014

REVISTA
Nr. 3 (23), 2014
Cuprins
ÎNSUȘIREA TEHNICILOR ȘI TEHNOLOGIILOR PICTURII MURALE
ARTICOL

ÎNSUȘIREA TEHNICILOR ȘI TEHNOLOGIILOR PICTURII MURALE

THE LEARNING PROCESS OF MURAL TECHNIQUES AND TECHNOLOGIES

ION JABINSCHI,
lector superior, master în arte plastice,
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

VALERIU JABINSCHI,
lector superior,
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Cei care doresc să practice pictura murală/monumentală trebuie să fie documentaţi fundamental cu cunoştinţe atât practice cât şi teoretice. În comunicarea de faţă vom pune accent pe: însuşirea diferitor tehnici şi tehnologii de executare; studierea posibilităţilor mijloacelor de expresie plastică în vederea obținerii unor compoziţii expresive, impresionante în domeniul picturii murale, care vor reieşi din rezultatul corelării cu curriculum-ul specialităţii. Principala condiţie a însuşirii tehnicilor şi tehnologiilor constă în studierea mijloacelor de expresie plastică a fiecărei tehnici cu tehnologia specifică de îndeplinire, fie pictura în tehnica frescei, sgraffito-ului, mozaic-ului, vitraliu-lui, care necesită posedarea unui desen analitic expresiv; fie cunoaşterea bazelor compoziţiei, picturii, cromaticii etc., care contribuie la formarea viitorului specialist în domeniul picturii murale.
Cuvinte-cheie: pictură murală, mozaic, sgraffito, affresco, vitraliu (Clasic, Tiffani şi Fals), compoziţie, lucru în material.

Those who want to practice mural/monumental painting must be documented with fundamental knowledge, both practical and theoretical. In the present communication we focus on: the learning process of various implementation techniques and technologies; studying the possibilities of visual expression means, in order to achieve expressive, powerful mural compositions, which will be derived from the result of correlation with the specialty curriculum. The main condition of learning the techniques and technologies consists of learning the visual expression of each technique, with specific technology, either mural painting technique, or sgraffito, or mosaic, or stained glass, which requires expressive analytical drawing skills, knowledge of composition, painting, chromatics basis, , etc. that contributes to shaping the future specialist in mural painting.
Keywords: mural, mosaic, sgraffito, fresco, stained glass (Classical, Tiffani and Fake), composition, practicing with material.