STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (23), 2014

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (23), 2014

REVISTA
Nr. 3 (23), 2014
Cuprins
INTERPRETAREA GAMELOR ŞI ARPEGIILOR LA INSTRUMENTELE DE SUFLAT
ARTICOL

INTERPRETAREA GAMELOR ŞI ARPEGIILOR LA INSTRUMENTELE DE SUFLAT

PLAYING SCALES AND ARPEGGIOS ON WIND INSTRUMENTS

ANATOLIE CAZAC,
conferenţiar universitar interimar, doctor în studiul artelor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

În acest articol autorul vorbeşte despre importanţa interpretării gamelor şi arpegiilor la instrumentele de suflat, etapa de pregătire tehnică, premergătoare următoarelor etape de lucru asupra studiilor şi creaţiilor artistice. Pune accent pe neajunsurile tipice întâlnite la interpreţii la instrumente de suflat, arată căile prin care pot fi înlăturate. Pentru a realiza scopul principal în procesul studierii gamelor şi arpegiilor, recomandă să fie respectate următoarele principii: lucrul asupra iniţierii şi producerii sunetului; consolidarea muşchilor aparatului interpretativ; respiraţia interpretativă corectă; obţinerea egalării volumului sonorizării pe întregul diapazon; mişcarea sincronizată a degetelor, buzelor, limbii şi organului respirator.
Cuvinte-cheie: alămuri, metodică, instrumente, interpret, arpegii, game, sunet, note, pedagog.

In this article, the author speaks about the importance of playing scales and arpeggios on wind instruments, the stage of technical training proceeding the next stages of working on etudes and artistic creations. Emphasis is laid on the typical difficulties the performers meet with when playing wind instruments and the author shows the way these difficulties can be removed. To achieve the main purpose while playing scales and arpeggios it is recommended to respect the following principles: to work on initiating and producing the sound; to strengthen the muscles of the interpretative apparatus; to obtain correct interpretative breathing; to obtain a full range sound reinforcement volume; to have a synchronized movement of the fingers, lips, tongue and breaving apparatus.
Keywords: the brass, method, instrument, performer, arpeggios, scales, sound, notes (music), teacher.