STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (23), 2014

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (23), 2014

REVISTA
Nr. 3 (23), 2014
Cuprins
ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE
ARTICOL

ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE

BETWEEN TRADITION AND MODERNITY

ZINAIDA BOLBOCEANU,
conferenţiar universitar, interimar
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Geneza culturii tradiționale se desfăşoară în condiţii de frământări şi contradicţii între bine şi rău, frumos şi urât. În ce măsură cultura l-a produs pe om în aceeaşi măsură omul va produce cultura. Lumea este în continuă mişcare şi schimbarea este inevitabilă în toate sferele de ocupaţie, inclusiv şi în procesul de creativitate. Formele diferite de exprimare în arta tradiţională au adus periodic schimbări noi condiţionate de modernitate.
O simpatie exagerată faţă de trecut, de tradiţii, frica de improvizare, de acceptare a tot ce e nou, tendinţa de autoconservare nu sunt benefice pentru artă şi stopează procesul de creativitate.
Cuvinte-cheie: modernitate, tradiţie, folclor, creativitate, artă tradiţională, interpret, frumos și urât, autoconservare.

The genesis of modern culture is going on under conditions of unquietness and contradictions between good and evil, beautiful and ugly. To the extent culture produced the human, to the same, man will produce culture. The world is in motion and change is inevitable in all areas of activity, including in the process of creativity. Different forms of expression in traditional art have regularly brought that new which is conditioned by modernity. An excessive sympathy for the past, traditions, fear of improvisation, the acceptance of anything new, the trend of selfpreservation are not beneficial for art and stops the creative process.
Keywords: modernity, tradition, folklore, creativity, traditional art, performer, beautiful and ugly, self-preservation.