Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2011

REVISTA
Nr. 1/2 (12/13), 2011
Cuprins
КАНТАТА ПЕСНЬ О ДНЕСТРЕ ЗЛАТЫ ТКАЧ: КОМПОЗИЦИОННЫЕ И ДРАМАТУРГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ARTICOL

КАНТАТА ПЕСНЬ О ДНЕСТРЕ ЗЛАТЫ ТКАЧ: КОМПОЗИЦИОННЫЕ И ДРАМАТУРГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

CANTATA CÂNTECUL NISTREAN DE ZLATA TKACI: PARTICULARITĂŢILE DE COMPOZIŢIE ŞI DE DRAMATURGIE

THE CANTATA THE SONG ABOUT THE DNIESTER (NISTRU) BY ZLATA TKACI: PECULIARITIES OF COMPOSITION AND DRAMATURGY

NADEJDA CAULEA,
doctorandă, lector,
Universitatea de Stat Nistreană T. Şevcenco, or. Tiraspol

În acest articol este analizată cantata „Cântecul Nistrean” semnată de Zlata Tkaci pe viersuri lui E. Loteanu – una din primele lucrări în genul de cantată în palmaresul compozitorilor din Republica Moldova. Planul conceptual şi imagistic al cantatei, care reflectă reprezentări ideologice ale timpului, este revelat prin prisma întrupării muzicale a textului poetic. Autorul analizează unele aspecte ale lucrării, precum dramaturgia si compoziţia ciclului, planul tonal, tematismul fiecărei părţi a cantatei şi trăsăturile sale, mijloacele de expresie, etc.
Cuvinte-cheie: cantată, Z. Tlaci, E. Loteanu, muzica vocal-simfonică, muzică şi poezie, compoziţie, dramaturgie, planul tonal, compozitori din Republica Moldova.

In the article the Cantata “The Song of the Dniester” by Zlata Tkaci on poems by E. Loteanu is analyzed being one of the first works in the cantata genre in the music by the composers from the Republic of Moldova of the post-war decades. The conceptual plan of the Cantata reflecting the
ideological representation of the time is revealed through the prism of the musical embodiment of the poetic text. The author examines some characteristics of the work such as the dramaturgy and composition of the cycle, its tonal plan, the thematism of each part of the Cantata and its characteristics, texture means, etc.
Keywords: cantata, Z. Tkaci, E. Loteanu, vocal-symphonic music, music and poetry, composition, dramaturgy, tonal plan, composers from the Republic of Moldova.