Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2011

REVISTA
Nr. 1/2 (12/13), 2011
Cuprins
ВОКАЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ ЗЛАТЫ ТКАЧ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ НА СТИХИ АГНЕСЫ РОШКА (I): К ПРОБЛЕМЕ ГИПЕРТЕКСТА В КОМПОЗИТОРСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ
ARTICOL

ВОКАЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ ЗЛАТЫ ТКАЧ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ НА СТИХИ АГНЕСЫ РОШКА (I): К ПРОБЛЕМЕ ГИПЕРТЕКСТА В КОМПОЗИТОРСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ

CICLURILE VOCALE ALE ZLATEI TKACI DIN ULTIMII ANI PE VERSURI DE AGNESA ROŞCA (I): DESPRE PROBLEMA HIPERTEXTULUI ÎN CREAŢIA COMPOZITORULUI

VOCAL CYCLES BY ZLATA TKACI FROM THE LAST YEARS BASED ON AGNESA ROSCA’S POETRY (I): ON THE HYPERTEXT PROBLEM IN THE COMPOSER’S CREATIVITY

ГАЛИНА КОЧАРОВА,
profesor universitar, doctor în studiul artelor
Academia de Muzică, Teatru şi Arte plastice

Articolul de faţă este dedicat memoriei Zlatei Tkaci şi prezintă primul studiu analitic despre ciclurile vocale „ Soare de toamnă”, „E dorul apă vie” şi „Ţie” pe versurile poetesei moldave Agnesa Roşca. Aceste compoziţii pot fi tratate ca un macrociclu cu trăsăturile de hipertext. Problemele propuse
pentru discuţie se examinează prin prisma muzicologiei contemporane ca un fenomen de interpretare individuală muzicală a poeziei feminine precum şi sub aspectul istoric al studierii creaţiei târzii a compozitoarei.
Cuvinte-cheie: Zlata Tkaci, compozitori din Republica Moldova, poetesa moldavă, Agnesa Roşca, ciclu vocal, hipertext, romanţă.

This article is devoted to the memory of Zlata Tkaci and represents the first analytical study of her last vocal cycles „Autumn Sun”, „Is Yearning the Water of Life” and „To You” on verses by the Moldovan poetess Agnesa Rosca. These compositions may be treated as a macro-cycle with some
features of a hypertext. The problems proposed for discussion are examined from the musicological point of view as a phenomenon of the individual musical interpretation of feminine poetry as well as in the historical aspect of studying of the composer‟s latest creation.
Keywords: Zlata Tkaci, composers from the Republic of Moldova, Moldovan poetess, Agnesa Roşca, vocal cycle, hypertext, romances.