Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2011

REVISTA
Nr. 1/2 (12/13), 2011
Cuprins
КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО ЕВГЕНИЯ МАМОТА (К ПРОБЛЕМЕ КОМПОЗИТОРСКОЙ РАБОТЫ НАД ПОЭТИЧЕСКИМ ТЕКСТОМ)
ARTICOL

КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО ЕВГЕНИЯ МАМОТА (К ПРОБЛЕМЕ КОМПОЗИТОРСКОЙ РАБОТЫ НАД ПОЭТИЧЕСКИМ ТЕКСТОМ)

CREAŢIILE VOCALE DE CAMERĂ ALE LUI EUGEN MAMOT (PROBLEMATICA COMPONISTICĂ ÎN LUCRUL ASUPRA TEXTULUI POETIC)

EUGEN MAMOT’S VOCAL CHAMBER WORKS (COMPOSITIONAL ISSUES IN THE WORK UPON THE POETIC TEXT)

ТАТЬЯНА КОАДЭ,
докторант,
Академия Музыки, Театра и Изобразительных искусств

Articolul reprezintă o analiză a creaţiilor vocale de cameră ale compozitorului Eugen Mamot. Sunt menţionate procedeele de bază utilizate de către E. Mamot în abordarea şi tratarea textului poetic. Lucrarea cuprinde observaţii asupra tematicii, ideilor şi imaginilor artistice, folosite de
compozitor în creaţiile vocale de cameră. Se enumeră lista autorilor versurilor şi se dă o apreciere a transformărilor, cărora este supus textului poetic. În centrul atenţiei autorului sunt cele 15 romanţe, scrise pe tot parcursul activităţii componistice a lui Eugem Mamot.
Cuvinte-cheie: Eugen Mamot, compozitor din Republica Moldova, muzica vocală de cameră, poezie naţională, romanţă, textul poetic

The paper represents an analysis of the vocal chamber creations of the composer Eugen Mamot. The basic procedures applied by E. Mamot in the work on poetic texts are mentioned in the paper. The present work includes remarks upon the theme, ideas and artistic images used by the composer in the vocal chamber creations. The list of the authors of the rhymes has been specified and a characterization of the transformations to which the poetic text conforms has been presented. The writer focuses on those 15 romances written by Eugen Mamot throughout his composition activity.
Keywords: Eugen Mamot, composer of the Republic of Moldova, chamber vocal music, Moldova national poetry, romances, poetical text.