Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2011

REVISTA
Nr. 1/2 (12/13), 2011
Cuprins
СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АРТ-МЕНЕДЖМЕНТА
ARTICOL

СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АРТ-МЕНЕДЖМЕНТА

MUZICA NOUĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA SUB ASPECTUL MANAGEMENTULUI ARTISTIC

THE NEW MUSIC IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA FROM ARTS MANAGEMENT POINT OF VIEW

ВИКТОРИЯ ТКАЧЕНКО,
конференциар, доктор искусствоведения,
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств

Articolul “Muzica nouă din Republica Moldova sub aspectul managementului artistic” semnat de V. Tcacenco, dr., conf. univ. de la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, abordează aspectele manageriale ale festivalului internaţional “Zilele Muzicii Noi” care se organizează anual de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor. Autoarea formulează misiunea festivalului în cauză, analizează unele aspecte ce ţin de marketing, axându-se pe strategiile de program, dezvoltarea grupului-ţintă, comparând festivalul din Moldova cu “Două zile şi două nopţi de muzică nouă” din Odessa. Autoarea elaborează şi nişte recomandări care pot contribui la dezvoltarea festivalului. Printre ele menţionăm: rebranding, atragerea noilor segmente ale publicului, revitalizarea unor iniţiative apărute în anii „90 (includerea în programe a mono-operelor, a muzicii electro-acoustice etc.).
Cuvinte-cheie: management artistic, management al festivalurilor, dezvoltarea auditoriului, grupul-ţintă, aspecte de marketing la festivalurile de muzică contemporană

The article “The new music in the Republic of Moldova from an arts management point of view” written by V. Tcacenco, Ph.D. in Arts Studies, associate professor of the Academy of Music, Theatre and Fine Arts, is dedicated to the management aspects of the international festival The Days of New Music, organized annually by the Composers‟ and Musicologists‟ Union. The author formulates the mission of the festival, analyses some marketing aspects. She is focusing on the product strategies, the target group development, comparing the Moldovan festival with “Two Days and Two Nights of New Music” held in Odessa. The author also elaborates some recommendations how to improve the festival practice such as: festival rebranding, attracting new segments of the public, revitalizing some positive initiatives of the 90‟s including in the programs mono-operas, electro-acoustic music etc.
Keywords: arts management, festival management, audience development, target group, marketing aspects of contemporary music festivals