STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

REVISTA
Nr. 2 (31), 2017
Cuprins
ПРОБЛЕМА КОМПОЗИТОР И ФОЛЬКЛОР: СТИЛЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ
ARTICOL

ПРОБЛЕМА КОМПОЗИТОР И ФОЛЬКЛОР: СТИЛЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ

PROBLEMA COMPOZITOR ŞI FOLCLOR: FACTORII CONSTRUCTIVI AI STILULUI

THE COMPOSER AND FOLKLORE PROBLEM: FACTORS OF STYLISTIC STRUCTURE

GALINA COCEAROVA,
profesor universitar, doctor în studiul artelor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

CZU 781.7
В докладе продолжается ранее начатое автором рассмотрение проблемы Композитор и Фольклор в ракурсе стилеобразования. Отмечается, что в академической музыке, где на первый план выходит внимание не только к речевому или текстовому, но прежде всего к языковостилистическому материалу фольклора, обращение к народным первоисточникам влечет за собой появление ряда стилеконструктивных факторов, как в области формирования национального стиля, так и в сфере этнокультуры в целом как целостной стабильной системы. Указано на роль фольклора как генетического кода этнокультуры, а также на другие факторы, действующие на уровне музыкальной речи и музыкального языка и способствующие формированию «гибкости языка» (А. Колмогоров) и, как результат, «гибкости стиля».
Ключевые слова: композитор, фольклор, музыкальный стиль, язык, речь, этнокультура, генетический код, гибкость стиля

Raportul autorului continuă abordarea problemei Compozitor şi Folclor din perspectiva formării stilului. Se remarcă faptul că, în muzica academică, unde pe prim-plan atrag atenția nu numai elementele discursive şi textuale, ci şi, mai ales, materialul lingvistic şi stilistic de folclor, apelarea la sursele primare ale artei tradiţionale generează apariția unui şir de factori de constituire stilistică, atât în domeniul formării unui stil naţional cât şi în sfera etnoculturii, privită ca un sistem stabil, integral. Se relevă rolul folclorului ca fiind un cod genetic al etnoculturii, precizând şi alţi factori ce funcţionează la nivelurile discursului muzical şi al limbajului muzical, contribuind la formarea „flexibilităţii limbajului” (A. Kolmogorov) şi, ca urmare, a „flexibilităţii stilului”.
Cuvinte-cheie: compozitor, folclor, stil muzical, limbaj, discurs, etnocultură, cod genetic, flexibilitatea stilului

This paper continues the author’s earlier study of the Composer and Folklore problem from the stylistic point of view. It is noted that in academic music, where the attention is focused not only on the speech or text characteristics, but primarily on the linguistic and stylistic material of folklore, the appeal to folk sources leads to the emergence of a number of stylistic factors, both, in the formation of the national style, and in the field of ethnic culture as a whole and integral stable system. The research points to the role of folklore as the genetic code of ethnic culture, as well as to other factors acting at on the level of musical discourse and musical language, contributing to the formation of „language flexibility” (A. Kolmogorov) and, as a
result, „flexibility of style”.
Keywords: composer, folklore, musical style, language, discourse, genetic code, ethnic culture, flexibility of style